ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความพลาดพลั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความพลาดพลั้ง*, -ความพลาดพลั้ง-

ความพลาดพลั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพลาดพลั้ง (n.) error See also: faulty, wrong, incorrectness Syn. ข้อผิดพลาด, ความบกพร่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความพลาดพลั้ง
Back to top