ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความปลอดภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความปลอดภัย*, -ความปลอดภัย-

ความปลอดภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปลอดภัย (n.) safety See also: security Ops. ความไม่ปลอดภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
des1. abbr. disequilibrium syndrome 2. (ดีอีเอส) ย่อมาจากคำ data encryption standards (แปลว่า มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัสผ่าน (pass word) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
safety(เซฟ'ที) n. ความปลอดภัย,การไม่ได้รับบาดเจ็บ,ความไม่มีภัย,อุปกรณ์ป้องกันภัย,เครื่องป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด, Syn. security,safeness,surety
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
jcl(เจซีแอล) ย่อมาจาก job control language ที่แปลว่า ภาษาควบคุมงาน หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
English-Thai: Nontri Dictionary
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
safety(n) เครื่องป้องกัน,ความปลอดภัย
security(n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protective custodyการควบคุมอารักขา, การควบคุมเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety๑. นิรภัย๒. ความปลอดภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Safetyความปลอดภัย [เศรษฐศาสตร์]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
safeness (n.) ความปลอดภัย
safety (n.) ความปลอดภัย Syn. security, protection
securement (n.) ความปลอดภัย See also: ความมั่นใจได้, การป้องกันได้
secureness (n.) ความปลอดภัย See also: การป้องกันได้
security (n.) ความปลอดภัย See also: สวัสดิภาพ Ops. danger, risk
airworthy (adj.) ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน
ensconce (vt.) เพื่อความปลอดภัย (คำโบราณ) See also: ซ่อนเพื่อปิดเป็นความลับ Syn. conceal, hide, secrete
ensure against (phrv.) รับรองความปลอดภัยให้กับ Syn. insure against
guards (n.) ระบบรักษาความปลอดภัย See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม Syn. safeguards
guardsman (n.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย See also: ยาม Syn. guard, security officer
lock mechanism (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. safetycatch, safety lock
safeguards (n.) ระบบรักษาความปลอดภัย See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม Syn. guards
safety (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safetycatch, safety lock
safety lock (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safetycatch
safetycatch (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safety lock
security (n.) ระบบรักษาความปลอดภัย See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม Syn. safeguards, guards
security officer (n.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย See also: ยาม Syn. guard
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have no concerns for my own safetyฉันไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
For your own safety, you need to sit downเพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณต้องนั่งลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will sleep knowing that you are both safe that the fear is over.ฉันจะนอนหลับได้รู้ว่าคุณมีทั้ง ความปลอดภัย ความกลัวที่มีมากกว่า
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ
This is Matt with Caraway Security.นี่แมทน่ะ จาก บริษัทรักษา ความปลอดภัย คาราเวย์
Can't disclose what the M stands for. Security. You understand.ห้ามเข้าใกล้นี่ เพื่อ ความปลอดภัย เข้าใจนะ
I give to you free... safe, wireless power.ผมให้คุณโดยไม่คิดราคา ความปลอดภัย พลังงานไร้สาย
Your identity, your job, your family, security, everything.ตัวตนของคุณ งานของคุณ ครอบครัวของคุณ ความปลอดภัย ทุกอย่าง
This city may be safe behind a closed wall, but make no mistake, that wall alone doesnt ensure our security.ความปลอดภัย อยู่เบื้องหลังกำแพงใหญ่ แต่อย่าชะล่าใจ กำแพงที่โดดเดี่ยว ปกป้องพวกเราไม่ได้
Safe. Like taking candy from a baby.ความปลอดภัย เหมือนการลูกอมจากทารก
Our security, our future, stands at a great precipice.ความปลอดภัย และอนาคตของเราอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลม
Crew Ops, verify all pre-test procedures are complete.ความปลอดภัย? โอพสลูกเรือตรวจสอบทุกขั้นตอน การทดสอบก่อนจะเสร็จสมบูรณ์
A safer one.ความปลอดภัยก็มากขึ้น
About the security of your shit.ความปลอดภัยของของคุณไง
Then I'm gonna come back and make sure everybody else is okay.ความปลอดภัยของคุณ คือสิ่งที่ต้องทำก่อน จากนั้นฉันจะกลับมา และทำให้แน่ใจ
Your safety must be your primary concern, not this boy.ความปลอดภัยของคุณ ต้องมาก่อนเป็นอย่างแรก ไม่ใช่ชายคนนี้
Your safety is more important than mine.ความปลอดภัยของคุณ สำคัญกว่าของฉัน
Your safety is his number one priority.ความปลอดภัยของคุณคือ ภารกิจลำดับหนึ่งของเขา
Your safety and mine depend on it.ความปลอดภัยของคุณและผมขึ้นอยู่กับมัน
Charlie's safety.ความปลอดภัยของชาร์ลี
The scylla's security is the foundationความปลอดภัยของซิลล่า เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
Why would he leave... the relative safety of the HAB?ความปลอดภัยของญาติของ แฮบ หรือไม่
The safety of the duchess satineความปลอดภัยของดุชเชสซาทีน
Hostage insurance is designed to work quickly.ความปลอดภัยของตัวประกันเป็นเรื่องเร่งด่วน
This country's security will be cut off, everyone!ความปลอดภัยของประเทศก็ต้องจบสิ้นไปด้วย
Our national security is still being threatened, and we are here to consider our options.ความปลอดภัยของประเทศเรายังคงถูกคุกคาม และที่ทุกท่านอยู่ที่นี่ในวันนี้ ก็เพื่อจะหาทางออก
Margaery's safety is paramount.ความปลอดภัยของมาเจอร์รี่สำคัญที่สุด
The safety of the Intersect is no longer my main concern.ความปลอดภัยของอินเตอร์เซก ไม่อยู่ในความกังวลหลัก ของฉันอีกต่อไป
Internet security...ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต...
Her safety's definitely an issue.ความปลอดภัยของเธอสำคัญที่สุดแน่นอน
Beckett's safety was also part of the deal.ความปลอดภัยของเบ็คเคทก็รวมอยู่ในข้อตกลงด้วย
Our safety our future.ความปลอดภัยของเรา.. ...อนาคตของเรา
Security's and will remian the ministry's top priorityความปลอดภัยขั้นสูงสุดถูกนำมาใช้ที่กระทรวง
Safety is of the utmost importance, so the person sitting next to you is gonna be your bus buddy for the night.ความปลอดภัยคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นคนที่ นั่งข้างคุณ จะเป็นบัดดี้ของคุณในคืนนี้
Secure the perimeter.ความปลอดภัยต้องมาก่อน
Safety first.ความปลอดภัยต้องมาก่อน
U.S. Air Security Border Protectionความปลอดภัยทางอากาศ และป้องกันชายแดนสหรัฐ
Security out there sucks ass.ความปลอดภัยที่นั่นห่วยมาก
What's so national security about this?ความปลอดภัยนานาชาติเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยหรอ
Safety's overrated.ความปลอดภัยรึ หวังสูงเกินไปแล้ว
Security's top priority.ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
Safety is first, all right?ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่ทุก คนใช่มั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความปลอดภัย
Back to top