ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความนิยมชมชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความนิยมชมชอบ*, -ความนิยมชมชอบ-

ความนิยมชมชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความนิยมชมชอบ (n.) popularity See also: liking, appreciation, favor, approval Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
unction(อังคฺ'เชิน) n. การทาน้ำมัน,การชโลมน้ำมัน,การพรมน้ำมัน,น้ำมันที่ใช้ชโลม,สิ่งที่ช่วยบรรเทา,สิ่งที่ทำให้สบายใจ,ลักษณะที่ช่วยบรรเทา,ความนิยมชมชอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
favorite (n.) ความนิยมชมชอบ
favorite (n.) ความนิยมชมชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The question was born of goodwill,เหล่าคำถามเกิดจากความนิยมชมชอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความนิยมชมชอบ
Back to top