ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทุกข์ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทุกข์ใจ*, -ความทุกข์ใจ-

ความทุกข์ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ใจ (n.) sorrow See also: suffering, sadness, misery, distress, grief Syn. ความทุกข์ทรมาน Ops. ความสุข
ความทุกข์ใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
English-Thai: HOPE Dictionary
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
English-Thai: Nontri Dictionary
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhappiness (n.) ความทุกข์ใจ See also: ความโชคร้าย, ความทุกข์, ทุกขารมณ์ Syn. miserableness Ops. happiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some crystal glass pumps and no more stress!แก้วคริสตอล และจะไม่มีความทุกข์ใจ!
They're experiencing a high level of anxiety, their stress is causing my readings to fluctuate.พวกเขากำลังได้รับประสบการณ์ ของความทุกข์ใจในระดับสูง ความเครียดของพวกเขาเป็นเหตุให้ ค่าที่อ่านได้ไม่คงที่
That woman can expose far worse than my troubled relationship with Charlotte.ที่จะไปข่มขู่ทิ้งไว้ใน บริการฝากข้อความเสียง ยัยผู้หญิงคนนั้นมันเปิดเผยเรื่องแย่ๆ เรื่องความทุกข์ใจของฉัน ในความสัมพันธ์ของชาล็อต
We suffer from all kinds of painว่าไปแล้ว ความทุกข์ใจนั้นมีหลายสาเหตุ
But adultery hurts us the most, right?แต่การคบชู้ คือเหตุแห่งความทุกข์ใจที่สุด - นายต้องช่วยเธอนะ
(STAMMERS) Suggests some pity for his distresses.(STAMMERS) ชี้ให้เห็นบางส่วน สงสารความทุกข์ใจของเขา
Yeah, but it'll turn off your misery.ใช่ แต่มันจะปิด ความทุกข์ใจของนาย
Am I one of the bad things?แล้วฉันล่ะ ฉันเป็นความทุกข์ใจของเธอหรือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทุกข์ใจ
Back to top