ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทุกข์ร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทุกข์ร้อน*, -ความทุกข์ร้อน-

ความทุกข์ร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ร้อน (n.) distress See also: worry, anxiety, upset, trouble, grief, agony Syn. ความทุกข์, ความเดือดร้อน Ops. ความสุข, ความยินดี
English-Thai: Nontri Dictionary
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And no torment shall touch them."ความทุกข์ร้อนใดเล่า จะกล้ำกราย
These are the questions people have always struggled with.นี่คือคำถามของผู้คน ที่ประสบความทุกข์ร้อน
I don't need his grief.ผมไม่ต้องการความทุกข์ร้อน
Murder. ...adversity....ความทุกข์ร้อน สุพรีมที่อยู่ในอำนาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทุกข์ร้อน
Back to top