ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทารุณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทารุณ*, -ความทารุณ-

ความทารุณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทารุณ (n.) cruelness See also: savage, brutality, mercilessness Syn. ความดุร้าย
ความทารุณ (n.) ruthlessness See also: mercilessness, cruelty, brutality Syn. ความดุร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty,ferocity,barbarity
truculence(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
truculency(ทรัค'คิวเลินซฺ,-ซี) n. ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ,ความหยาบคาย,ความห้าวหาญ,ความรุนแรง, Syn. cruelty,ferocity,brutality
English-Thai: Nontri Dictionary
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-treatment (n.) ความทารุณต่อคนหรือสัตว์ See also: การปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์) Syn. abuse, maltreatment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ
What makes you so sure?ทันใดนั้น เขาก็พบว่าตัวเขาเอง ก็มีความทารุณแบบที่เขาเคยได้รับเหมือนกัน
The other crime scenes were brutal.ที่เกิดเหตุอื่น ๆ ปรากฎความทารุณโหดร้าย
So if these children protect her from abuse, why is she putting them up for adoption?เด็กอาจปกป้องเธอจากความทารุณได้ ทำไมเธอเอาพวกเขาไปเลี้ยงดูล่ะ
I saw the broadcasts before they stopped, saw the irrational fear, the atrocities, like the incident at my well.ผมเห็นมันออกอากาศ ก่อนที่มันจะหายไป เห็นการกลัวแบบไม่มีเหตผล ความทารุณโหดร้าย เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ่อน้ำของผม
I'm not immune to the atrocities your people suffered.ฉันไม่เคยได้รับผลกระทบ จากความทารุณที่คนของเธอ ต้องทนทุกข์ทรมานมา
Just 'cause you grow up in a family of abusive monsters doesn't mean you have to become one.ถึงจะโตมาในครอบครัวที่มีแต่ความทารุณ ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นตามไปด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทารุณ
Back to top