ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความตรัสรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความตรัสรู้*, -ความตรัสรู้-

ความตรัสรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตรัสรู้ (n.) knowledge See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent Syn. ความรู้แจ้ง, วิชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความตรัสรู้
Back to top