ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความช้า*, -ความช้า-

ความช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความช้า (n.) lateness See also: tardiness Syn. ความชักช้า Ops. ความรวดเร็ว
ความช่างคิด (n.) imaginativeness See also: fancy, conjecture
ความช่างจินตนาการ (n.) imaginativeness See also: fancy, conjecture Syn. ความช่างคิด
English-Thai: HOPE Dictionary
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์,ความช่างคิด,ความฉลาด,ความคล่องแคล่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe my cynicism came with the realization that the responsibility, of caring for our parents was mine alone.ความช่างเย้ยหยันของฉันคงมา พร้อมกับที่ได้รู้ตัวว่า หน้าที่ ดูแลพ่อแม่ตกมาเป็นของฉัน คนเดียวนั่นแหละ
Slow is smooth, smooth is fast. Let's see it.ความช้าทำให้ราบเรียบ ความราบเรียบทำให้เกิดความเร็ว ลองดู
Then you're just in time to hear the great Reed Richards... ask me for help.คุณมาได้จังหวะที่จะฟัง ยอดคน รีด ริชชาร์ด... ขอความช่ายเหลือจากผม.
I'm not questioning your powers of observation.ผมไม่สงสัยใน ความช่างสังเกตุของคุณ.
I appreciate your idealism.ผมชื่นชมในความช่างคิดของคุณนะ
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว
Not in the least, but I'm so turned on by her brain.ก็ไม่ทั้งหมด แต่ผมก็ทึ่ง ในความช่างคิดของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความช้า
Back to top