ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชอบใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชอบใจ*, -ความชอบใจ-

ความชอบใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชอบใจ (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา Ops. ความเกลียด
ความชอบใจ (n.) congratulations See also: felicitations Syn. ความเห็นดี
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: amusement Syn. รดี, ความยินดี
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: amusement, satisfaction, contentment Syn. รติ, ความยินดี
ความชอบใจ (n.) pleasure See also: satisfaction Syn. รุจี
ความชอบใจ (n.) contentment See also: satisfaction, willingness Syn. ความพึงพอใจ
ความชอบใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความพึงพอใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชอบใจ
Back to top