ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความฉงนสนเท่ห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความฉงนสนเท่ห์*, -ความฉงนสนเท่ห์-

ความฉงนสนเท่ห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฉงนสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspect, puzzle, perplexity, bewilderment, scepticism Syn. ความฉงน, ความสงสัย, ความสนเท่ห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bewilderment (n.) ความฉงนสนเท่ห์ Syn. perplexity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความฉงนสนเท่ห์
Back to top