ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคิดสร้างสรรค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคิดสร้างสรรค์*, -ความคิดสร้างสรรค์-

ความคิดสร้างสรรค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิดสร้างสรรค์ (n.) creativity
English-Thai: HOPE Dictionary
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific,productive,inventive ###A. barren
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dynamic (adj.) เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ See also: มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง Syn. lively, alive, dynamic Ops. lethargic, sluggish
grind out (phrv.) พยายามเขียนให้มาก (แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you think of my tension-creates-attraction theory?ทำไมคุณถึงคิดทฤษฎีเรื่อง ความเครียด ความคิดสร้างสรรค์ และความมีเสน่ห์ของฉันล่ะ?
Yhere's a total concentration on music and creativity and writing.มันเป็นการควบแน่นที่สมบูรณ์แบบ ในทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และการเขียน
Such creativity, from a child who's barely eight years old.ความคิดสร้างสรรค์ จากเด็กคนนึงที่เพิ่งจะแปดขวบ
His creativity is expressed through music.ความคิดสร้างสรรค์ของเขา ถูกแสดงผ่านทางดนตรี
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่...
My wife is an interactive software programmer. She is highly creative.ภรรยาผมเป็นโปรแกรมเมอร์ มีความคิดสร้างสรรค์สูงทีเดียว
Some of the best creative minds are employed to assure our faith in the corporate worldview.คนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด ถูกจ้างมาเพื่อหาทางตอกย้ำความศรัทธาของเรา ในโลกทัศน์ของบรรษัท
They tell you what to do, what not to do and it's not conducive to a creative atmosphere.พวกเขาจะบอกว่าต้องทำอะไร ไม่ต้องทำอะไร นั่น ไม่ได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เลย
Your malicious creative exec.นักบริหารมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมของคุณ
I like that Ki-baek has initiative and is sharp.ผมก็ชอบ กี-แพก เหมือนกัน เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และเฉียบแหลม
He's innovative, he's intelligent. He's obviously highly motivated.เขามีความคิดสร้างสรรค์ เขามีไหวพริบ เห็นได้ชัดว่าเขามีแรงกระตุ้นอย่างสูง
Opportunity doesn't do anything for creativity.โอกาสน่ะ ไม่เห็นเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์เลยซักนิด
That's the disease you have to fight in any creative field.มีโรคร้ายอย่างนึงที่คุณต้องเอาชนะ ไม่ว่างานอะไรก็ตามที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
Everything about expression and creativity and art.ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ
For anybody who's writing or, you know, whether they're writing written word or music or whatever, it just comes from the creative spark, really.สำหรับใครก็ตามที่แต่งเพลง หรือ ไม่ว่าพวกเขาจะแต่ง คำร้อง หรือดนตรี หรืออะไรก็ตาม มันออกมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่แว่บขึ้นมา
How is that even original?ช่างไม่มีความคิดสร้างสรรค์เอาเลย?
Come on. Starting their own casino is kind of creative.เอาน่า การที่ลูกคิดจะเปิดคาสิโนมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะ
Yeah? "creative" like selling fake IDs was creative.ใช่ ? ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับที่ขายบัตรประชาชนปลอม
You know what I mean?และฉันก็คิดว่ามันเหมือนกับเป็นความคิดสร้างสรรค์แถมแฝงด้วยความปะหลาดและน่าขัน \ นายเข้าใจที่ฉันพูดมะ?
Oh, she says you're completely ingenious, Shelley.โอ้ เธอบอกว่า คุณนี่ความคิดสร้างสรรค์สุดๆไปเลย แชลลี่
Stress... is the fertilizer of creativity.เป็นตัวทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
We just have to be creative. But... if we sell this place now,แต่เราทำมันได้แน่ ๆ เราแค่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
I'm just trying to be creative.ฉันแค่พยายาม มีความคิดสร้างสรรค์
She was creative, too.เธอก็เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เหมือกัน
Yeah, and my opinion is your teacher doesn't understand the difference between emotional problems and creativity.ใช่ และความคิดเห็นของผมก็คือ พนักงานของคุณแยกไม่ออก... ระหว่างปัญหาทางอารมณ์ กับความคิดสร้างสรรค์
I want you to be brave and funny and creative... to be more than just a shell.แม่อยากให้ลูกมีความกล้า ตลก มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นมากกว่าแค่เปลือกนอก
Every Wednesday we're gonna have puzzle night... because I know how important it is for you to have a creative outlet.ทุกวันพุธ เราจะมาต่อพัซเซิลกัน... เพราะฉันรู้ว่า มันสำคัญที่คุณต้องมี ที่ปลอดปล่อยความคิดสร้างสรรค์
I need a man who can keep up with me intellectually and creatively.หนูอยากได้ผู้ชายที่ฉลาด และมีความคิดสร้างสรรค์
Of creativity,ของความคิดสร้างสรรค์
And when this baby starts kicking,และเมื่อเด็กแห่งความคิดสร้างสรรค์คนนี้เริ่มดิ้น
Thanks to him and innovative ...ต้องขอบคุณเขากับความคิดสร้างสรรค์ ...
They felt threatened by my intelligence, my ideas ...พวกเขารู้สึกถูกคุกคาม ด้วยความฉลาดของฉัน ความคิดสร้างสรรค์ของฉัน
I mean, we need a gifted programmer who's creative.หมายถึง เราต้องการโปรแกรมเมอร์ที่มีพรสวรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
I know she's going to do something amazing with her life. Fine.หรืองานอดิเรกใช้ความคิดสร้างสรรค์
Well, with that level of creativity, you could easily become assistant manager at a rendering plant.ถ้านายมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้นะ ง่ายๆเลยนะ นายน่าจะไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ โรงงานรับฉาบปูนนะ
I mean, you have all these great ideas.เธอมีความคิดสร้างสรรค์นะ
Yeah, well, you just pick your team, be creative, and...ใช่ คุณแค่ต้องเลือกทีมของคุณ มีความคิดสร้างสรรค์และ...
Influence our creativityมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเรา
Show a little initiative.มีความคิดสร้างสรรค์หน่อย
And when you came in with all your energy and your wonderful ideas,ตั้งแต่เธอก้าวเข้ามา พร้อมด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคิดสร้างสรรค์
Back to top