ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความขลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความขลาด*, -ความขลาด-

ความขลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขลาด (n.) apprehensiveness See also: nervousness, timidness, fearfulness Syn. ความขี้ขลาด Ops. ความกล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง
timidity(n) ความขลาด,ความกระดาก,ความอาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tremulousness (n.) ความขลาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want him to live a long life, alone with his cowardice.ข้าต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาว อยู่กับความขลาดกลัวของเขาโดยลำพัง
Forgive me. For being coward and selfishขอโทษนะ ในความขลาดและเห็นแก่ตัว
You know, folks, let's not let Declan Porter's death simply remind us of the cowards who are responsible for the attacks on our city.คุณรู้, เรื่องเล่า, อย่าปล่อยให้การตายของเดคแคลน เตือนเราถึงความขลาด ต่อคนที่รับผิดชอบ ต่อการทำร้ายเมืองของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความขลาด
Back to top