ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความก้าวหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความก้าวหน้า*, -ความก้าวหน้า-

ความก้าวหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความก้าวหน้า (n.) progress See also: advance Syn. ความเจริญก้าวหน้า, ความเจริญ, ความรุ่งเรือง Ops. ความถดถอย
English-Thai: HOPE Dictionary
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,การเจริญเติบโต,การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
march(มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า,
progress(โพร'เกรส) n. ความก้าวหน้า,การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญ,การเดินหน้า,การคืบหน้า -Phr. (in progress เดินหน้า คืบหน้า) vi. (โพรเกรส') ก้าวหน้า,เดินหน้า,คืบหน้า, Syn. advance
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า,ไม่กล้าได้กล้าเสีย,อนุรักษ์นิยม
English-Thai: Nontri Dictionary
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
evolution(n) วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,การพัฒนา,พัฒนาการ
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า
progress(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า
stride(n) กางเกง,ช่วงก้าว,ความก้าวหน้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]
Progress reportรายงานความคืบหน้า รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
going (n.) ความก้าวหน้า
progress (n.) ความก้าวหน้า See also: ความเจริญ, ความเจริญก้าวหน้า Syn. improvement, growth Ops. decline
progressivity (n.) ความก้าวหน้า
ascent (n.) ความก้าวหน้าขึ้น (เช่น ในหน้าที่การงาน) Syn. advancement
have growing pains (idm.) มีปัญหาในการขยายกิจการ การเจริญเติบโต หรือความก้าวหน้า
prospectus (n.) รายการแสดงความก้าวหน้า See also: บทสรุปความก้าวหน้า Syn. outline, scheme
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish to see these improvements in a practical setting, doctor.ผมต้องการเห็น ความก้าวหน้า ในเรื่องนั้นอย่างที่เป็นอยู่จริง หมอ
Thought you'd like to know we've had a breakthrough.คิดว่าคุณคงอยากจะรู้ ความก้าวหน้า อีก 1 ชม. เราจะรู้ที่อยู่
On your progress or lack thereof. I'll right myself eventually.ความก้าวหน้าของคุณหรือ เป็นเจ้าของน้อยลง ฉันแก้ไขตัวเองในที่สุด
And the way that he had progressed was... almost inhuman.ความก้าวหน้าของเขา เรียกได้ว่าเหนือมนุษย์
Aliens advanced enough that they could build a star system.ความก้าวหน้าของเอเลี่ยน ที่พวกเขาได้สร้างระบบดวงดาว
I know very well that Haeshin's remarkable growth has been the result of the hard work put forth by those around this table.ความก้าวหน้าของแฮชินกำลังเป็นที่จับตามอง ทั้งหมดนั่นมาจากผลสำเร็จของงานที่พวกคุณได้ทำมา ทั้งหมดนั่นได้อยู่บนโต๊ะแล้ว
All my getting ahead of it for nothing?ความก้าวหน้าฉันไม่มีอะไรแล้วหรอ
Every medical advancement started with the statement,ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทุกอย่าง เริ่มต้นที่คำพูดว่า...
Recent technological advancements can establish a master/slave relationship between a human and the B.O.W.s.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดนั้น สามารถสร้างความสัมพันธ์ แบบ นาย กับ ทาส ระหว่าง มนุษย์ กับอาวุธชีวภาพ (B.O.W.) ได้
Progress always comes too late.ความก้าวหน้ามักมาถึงช้าเกินไปเสมอ.
Progress is slow, people are scared.ความก้าวหน้าเชื่องช้าผู้คนหวาดกลัว
And there I'd be right alongside him just trying to keep up with him.ความก้าวหน้าและมีฉันจะอยู่ ข้างๆเขา เพียงแค่พยายามที่จะให้ทันกับ เขา
Now, that's progress. Maths, grammar and what a painter!ความก้าวหน้าในคณิตฯ แกรมม่า และจิตรกรขั้นเทพ
Advancing past the vertebral artery.ความก้าวหน้าในอดีต เส้นเลือดแดงที่กระดูกสันหลัง
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข
There's been marvellous advances in surgery, thanks to war.มีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ ในการผ่าตัดขอบคุณสงคราม
He demands constant reports and expects progress.เขาต้องการ รายงานทันทีและคาดหวังความก้าวหน้า
She's seen the progress I've been making. Isn't that right, Sarah?เธอเห็นความก้าวหน้าของงานผมแล้ว
Is this your progress?นี่เหรอความก้าวหน้าของคุณ?
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
It will show them our progress, ahead of schedule.มันจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเรา, ทำได้ดีกว่าที่วางเอาไว้.
We are making progress, progress, progress, progress.เรากำลังสร้างความก้าวหน้าๆ ๆ
By your definition, Kelvin, a real scientist's objective would be to prevent man from progress.ตามคำนิยามของคุณ เคลวิน นักวิทยาศาสตร์ก็คือ ผู้ขวางความก้าวหน้ามนุษย์
You rest on your... traditions, if you prefer, but, as with this bank robber, progress waits for no one.เชิญคุณยึดติดประเพณีไปเถอะ วิทยาการความก้าวหน้าไม่รอใคร
Lead Britain and the rest of the world into a new age of progress and discovery.เมื่อราชินีสนพระทัย ผมจะนำโลกไปสู่ยุคใหม่ ของความก้าวหน้าและการค้นพบ
And from those deaths we derive the benefits of civilization,และจากการสูญเสียนั้น เราได้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
Review progress of subjects From test group 7Bตรวจสอบความก้าวหน้าของกลุ่มทดสอบ\กลุ่มทดสอบ 7B
Some progress made with Stiffy Junior.มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับสติฟฟี่ผู้น้อง
You have to play for your father. He needs to see your progress.ลูกต้องเล่นให้พ่อฟัง ให้เขาเห็นความก้าวหน้าของลูก
AII the major advances.ทั้งหมดของความก้าวหน้าครั้งใหญ่
And started recording your progress,แล้วก็เริ่มจดบันทึกความก้าวหน้าของคุณ
There's a good career move.ครึ่งคำที่ฉันอาจกลับหลัง ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ดี
Niki's immunization records.เพื่อดูความก้าวหน้าของลูก
Progress of the seek of progress must be dicovered.การกระทำเพื่อความก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวนั้น จะต้องถูกห้ามปราม
Your only limit is your soul.หัวใจของคุณเท่านั้นที่หยุดความก้าวหน้าของคุณได้
Without the original Project Alice, progress has been difficult.- หากไม่มีโครงการอลิซ... ...ก็จะไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลย
Kick over your guns.ผมเป็นความก้าวหน้า ตามธรรมชาติของสปีชีส์
Go and meet them. They will give you the progress report.ไปพบพวกเขาเลย พวกเขาจะเอาใบความก้าวหน้าให้ดู
But then he showed tremendous improvement. Commendable!แต่เขาก็แสดงให้เห็นความก้าวหน้า ประเสริฐสุดๆ
Ηere's his progress report. Take a look.นี่คือใบแสดงความก้าวหน้าของเขา ดูเลยครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความก้าวหน้า
Back to top