ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกังขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกังขา*, -ความกังขา-

ความกังขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์, ศังกา
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์, ศงกา
ความกังขา (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์
ความกังขา (n.) doubtfulness See also: questionableness Syn. ความข้องใจ
ความกังขา (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย Ops. ความเข้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
incredulity(อินคริดูล' ลิที) n. ความไม่เชื่อถือ, ความกังขา, ความสงสัย, Syn. disbelief, doubt)
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt,distrust ###A. trust
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ,ความไร้ศรัทธา,ความสงสัย,ความกังขา
English-Thai: Nontri Dictionary
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only question in Junuh's mind... was which demon was givin' him the most aggravation:แต่ความกังขาเดียวที่เขามีคือ... ...ใครชวนให้เขามีโมโหมากกว่ากัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกังขา
Back to top