ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนเลี้ยงเด็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนเลี้ยงเด็ก*, -คนเลี้ยงเด็ก-

คนเลี้ยงเด็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเลี้ยงเด็ก (n.) nurse See also: nursemaid, governess, nanny Syn. คนดูแลเด็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And she and Susan are going to raise the baby.และเธอกับซูซานจะเป็นคนเลี้ยงเด็กเอง
You don't want any nannies?ไม่อยากได้คนเลี้ยงเด็กหรอ
I found a babysitter off a board at the grocery store.ฉันหาคนเลี้ยงเด็กได้แล้ว
How about we call her the young-adult-sitter?ถ้าเป็นคนเลี้ยงเด็กแบบสาวๆ เป๋นไง
The tabloids are having a field day with the nanny situation.หนังสือพิมพ์แทบลอด์ย กำลังสนุกกันใหญ่เรื่องคนเลี้ยงเด็ก
Nothing. Just maybe we don't need a nanny. You're not working...ไม่มีอะไร แค่เราอาจไม่ต้องมีคนเลี้ยงเด็กก็ได้ คุณไม่ได้ทำงาน...
All I'm saying is maybe we don't need a nanny.ผมแค่พูดว่า เราอาจไม่ต้องมีคนเลี้ยงเด็กก็ได้
I can't even go out for an hour without the kids... because every babysitter in this neighborhood is terrified of Marley.ฉันจะออกไปเดินเล่นกับลูกแค่ชั่วโมงเดียว ก็ยังทำไม่ได้ เพราะคนเลี้ยงเด็กแถวนี้ เค้าแขยงมาร์ลีย์กันทุกคน!
You'll end up taking care of the baby.คุณจะต้องเป็นคนเลี้ยงเด็กนั่น
This prison has a nursery.คนนี้เป็นคนเลี้ยงเด็ก
I came all the way out from Nebraska to help out with the baby.ฉันไปมาหมดแล้วจาก นาบาสก้า เพื่อหาคนเลี้ยงเด็ก
Get me a nanny.รับคนเลี้ยงเด็กให้ฉัน
Yes, thank you, Annie, for trying to be inclusive, but, um, regardless of any biological happenstance, this baby will be raised by Andre and I.ขอบคุณนะ แอนนี่ ที่พยายามคิดถึงทุกฝ่าย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุบังเอิญทางชีววิทยาใดๆ อังเดรกับฉันก็จะเป็นคนเลี้ยงเด็กเอง
I swear, the morning nanny just did that.เปลี่ยนอีกแล้วเหรอ แต่เมื่อเช้าคนเลี้ยงเด็กเพิ่งจะเปลี่ยนนะ
I can't accept such a position. I'm not trained as a nanny.ฉันไม่สามารถ รับหน้าที่ตรงนั้นได้ ฉันไม่ได้ ฝึกมาให้เป็นคนเลี้ยงเด็ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนเลี้ยงเด็ก
Back to top