ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนร่ำรวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนร่ำรวย*, -คนร่ำรวย-

คนร่ำรวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนร่ำรวย (n.) the rich See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person Syn. คนมั่งมี Ops. คนจน
English-Thai: HOPE Dictionary
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
capital (n.) คนร่ำรวย
capitalist (n.) คนร่ำรวย Syn. richer
moneybags (n.) คนร่ำรวย
nawab (n.) คนร่ำรวย See also: มหาเศรษฐี Syn. nabob
richer (n.) คนร่ำรวย
nabob (n.) คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. biggie, bigwig, dignitary
jet set (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น Syn. wealthy people
wealthy people (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, we're not the richest of girls, you know.คือ เราไม่ใช่คนร่ำรวยอะไร
A lot of people got rich in a hurry.ผู้คนร่ำรวยขึ้นมาในชั่วพริบตา
You came to us rich and you came to us poor.บางคนร่ำรวย แต่บางคนก็ยากจน
... A fortune 500 company with Nolan being named one of the richest men in the world.ด้วยกว่า 500 บริษัท ทำให้โนแลน กลายเป็นหนึ่งในคนร่ำรวยที่สุดในโลก
The wealthy should naturally use their money where it's useful.ปกติคนร่ำรวย ควรใช้เงินให้เป็นประโยชน์
Well, beneath the privileged upbringing and the wealthy veneer.ข้างใต้เปลือกของการเป็นคนร่ำรวย มีชื่อเสียงนั่น
To attract the bees, we need to offer them a wealthy individual who they can take advantage of.เพื่อล่อผึ้ง เราต้องเสนอเหยื่อ เป็นคนร่ำรวย ที่โดนฉวยโอกาส
Wouldn't you feel better if you sold that stuff to rich people who can, like, afford to lose all that money?คุณจะไม่รู้สึกดีกว่าถ้าคุณขายสิ่ง ที่คนร่ำรวย ที่สามารถเช่นที่จะสูญเสียเงิน ทั้งหมดที่?
I have been a rich man and I have been a poor man.ฉันได้รับเป็นคนร่ำรวยและฉัน ได้รับเป็นคนยากจน
You would be a wealthy man.คุณจะต้องเป็นคนร่ำรวย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนร่ำรวย
Back to top