ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คงไว้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คงไว้*, -คงไว้-

คงไว้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงไว้ (v.) exist See also: survive, live, continue, remain, keep Syn. ทรงไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
save(เซฟว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วย,ช่วยชีวิต,ประหยัด,สงวน,รักษา,คงไว้,ป้องกัน,กู้,กอบกู้,รีบไปให้ทัน,ไถ่บาป vi. ประหยัด,เก็บเงิน,สงวน,ไถ่บาป., See also: savable adj. saveable adj. saver n., Syn. salvage,rescue,preserve,hoard
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintainคงไว้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He could have grown a beard since he was photographed. Could be him.คงไว้หนวดตั้งแต่ถูกถ่ายรูป อาจเป็นเขา
If you'd have come back, I'd have spared them.ถ้าเธอกลับมา ฉันก็คงไว้ชีวิตพวกมัน
We're still in mourning, Miss Cathy.เรายังคงไว้ทุกข์อยู่นา คุณแคธที
But there still is this sense of emptiness.แต่มันก็ยังคงไว้ซึ่งความโดดเดี่ยวว่างเปล่า...
Beneath our poised appearance the truth is, we are completely out of control.เพื่อคงไว้ซึ่งสัมปชัญญะ ทั้งที่.. ..ความเป็นจริงคือ เราสูญเสียความเป็นตัวเอง.. ..โดยสิ้นเชิง
I need to go back to the sea, eat to keep my body awake.-ฉันต้องกลับลงทะเล กินเพื่อคงไว้ ให้ร่างกายฉัน ตื่นตัว
It would cost more to rebuild the engine now than just to replace it.ฉันว่าควรจ่ายเงินเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ เกียร์ ซะตอนนี้ใต่ยังอื่นก็ยังคงไว้อยู่
Your parents were obviously still grieving over your sister.พ่อแม่ของคุณยังคงไว้ทุกข์กับน้องสาวของคุณ
"land of the free," hold that high F.'ดินแดนแห่งเสรีภาพ' ให้คงไว้ที่ F คีย์สูง
Dedicated to upholding the law of the land...อุทิศตนเพื่อคงไว้ซึ่งกฎหมายของแผ่นดิน..
And while my job as best man is to offer a few remarks, you're gonna have to forgive me for keeping them g-rated, because I'm running for office after all.และขณะที่หน้าที่เพื่อนเจ้าบ่าว คือต้องกล่าวอะไรนิดหน่อย, ต้องขออภัยพวกคุณด้วยที่ต้องคงไว้ที่เรตจี, เพราะยังไง ผมยังอยากลงสมัครอัยการอยู่
Her job is to uphold the law.หน้าที่เธอคือคงไว้ซึ่งกฎหมาย
Trying to maintain that distinction... between god's domain and our own.พยายามที่จะคงไว้ซึ่งความแตกต่าง... ระหว่างอำนาจของพระเจ้า และมนุษย์
Lordy, lordy, look who's 40-- or at least a well-preserved 38.คุณพระ คุณพระเจ้าขา... ดูซิใครที่อายุ 40 อย่างน้อย ดูคงไว้ที่ 38
So that we can cater to each member.เราแค่อยากคงไว้ซึ่งสไตล์...
Which I love. I just can't keep up.ซึ่งฉันรักมาก ฉันไม่สามารถคงไว้ได้
Steady, Anakin. They're only curious.มั่นคงไว้ อนาคิน พวกเขาแค่ดูแปลกประหลาด
Before this started, I took the bathroom signs left the symbols the way they were, then made the Men's red, and the Ladies' blue.ก่อนจะเริ่ม ฉันได้เอาสัญลักษณ์ห้องน้ำ... ...โดยทิ้งสัญลักษณ์คงไว้ดังเดิม แล้วทำให้ของผู้ชายเป็นสีแดง และสีฟ้าของผู้หญิง
She was the only person he could trust.เขาคงไว้ใจเธอคนเดียว
Here come the droids. Everybody steady.พวกดรอยด์มากันแล้ว ทุกคนมั่นคงไว้
Steady. Keep marching.มั่นคงไว้ เดินหน้าต่อไป
However, once the war is over, it will be our job to maintain the peace.อย่างไรก็ตาม เมื่อสงครามยุติลง มันจะเป็นงานของเราที่จะคงไว้ซึ่งสันติสุข
Stay strong, for tonight is not your night to die, I will make sure of that.มั่นคงไว้ นี่ไม่ใช่คืนที่พวกท่านจะต้องตาย ข้าจะทำให้ท่านมั่นใจ
Assuming conservative projections of how many Soviet warheads are destroyed beforehand we'll lose all of the East Coast.หากยังคงไว้ซึ่งโครงการเดิม... ... พวกโซเวียตคงจะชิงยิงหัวรบก่อน... ...ซึ่งคำนวณแล้ว ชายฝั่งตะวันออกของเราจะไม่เหลือ
Well, if they do, sir, then we can't trust anyone.ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับท่าน เราคงไว้ใจใครไม่ได้เลย
And rest Master Windu's conscience.และคงไว้ซึ่งมโนธรรมของอาจารย์วินดู
I hope to God you used a condom!หวังว่านายคงไว้ถุงยางนะ
But I thought I could trust you, because you were my teacher and a nun.ฉันคิดว่าฉันคงไว้ใจคุณได้ เพราะคุณเป็นทั้งครูและแม่ชี
I betcha this key opens this other box that Dave is talking about.ฉันว่ากุญแจนี่ คงไว้ใช้เปิดอีกกล่องหนึ่งที่เดฟพูดถึง
A temporary government headed by the U. S. and Russia will be set up in the Eastern Slav Republic to maintain peace.รัฐบาลชั่วคราว นำโดย สหรัฐและรัสเซีย จะถูกตั้งที่สภาสาธาณรัฐสลาฟตะวันออกเพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพ
The gods wanted us to have dignity, wouldn't make us fart when we died."หากทวยเทพทรงประสงค์ให้เรา คงไว้ซึ่งเกียรติแลศักดิ์ศรี พระองค์คงไม่ทำให้เรา ผายลมยามตายหรอก"
I decided I would never trust anyone again.ฉันคิดว่าฉันคงไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้ว
Found some horses and a whole lot of weapons for some nasty hand to hand.เจอม้า \กับอาวุธอีกเยอะเลย คงไว้ใช้สู้ตัวต่อตัวบ้าบอไรนั่น
It's meaningful poem. It emphasizes originality especially.มันยังหมายความถึงการคงไว้ซึ่ง อัตลักษณ์แต่เดิมของมันเอาไว้ได้ด้วย
Then I can count on you to make more of an effort to get along with your roommate.- ดีแล้ว งั้นฉันคงไว้ใจคุณ ให้พยายามมากขึ้นอีกนิด จะได้เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมห้องของคุณได้
The rest of the funds will be used to ensure that Amanda's former home remains a place where other unwanted children can flourish for years to come.เงินส่วนที่เหลือของกองทุนจะถูกใช้ ให้แน่ใจว่าบ้านหลังที่อแมนด้าเคยอยู่ จะยังคงไว้ให้เด็กกำพร้าคนอื่น
I swear I will uphold your name and your tradition.ข้าสาบานว่าจะเทิดทูนและคงไว้ซึ่งชื่อ q·a sabanv'ajà ţû dţun lế xg vâ· śẃ'g cw'o และธรรมเนียมของท่าน lế ťrrm nïm qog ţ'an
You still mourn for Joffrey?ยังคงไว้ทุกข์ให้จอฟฟรีย์อยู่หรือ
I was just talking big, as they say.มั่นคงไว้จิม ฉันก็แค่พูดไปเรื่อย อย่างที่พวกเขาพูด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คงไว้
Back to top