ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้ารับใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้ารับใช้*, -ข้ารับใช้-

ข้ารับใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้ารับใช้ (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้าหลวง
ข้ารับใช้ (n.) slave See also: bondwoman, bondman, servant Syn. ทาส, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้ Ops. เจ้านาย, นาย
ข้ารับใช้ (n.) slave Syn. ขี้ข้า, ทาสา, ทาสี, ไพร่, ข้าทาส, บ่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน
servitude(เซอ'วิทูด) n. ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้, สิทธิบางอย่างที่มีต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น, Syn. serfdom
thrall(ธรอล) n. ทาส,ข้า,ข้ารับใช้,ผู้ถูกครอบงำทางจิตใจ,ความเป็นทาส,ความผูกมัด,สภาพของทาส. vt. ทำให้เป็นทาส.
English-Thai: Nontri Dictionary
servitude(n) ความเป็นข้ารับใช้,ความเป็นทาส
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้
thrall(n) ทาส,ข้ารับใช้
thralldom(n) ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suliman's henchmen could get in.ข้ารับใช้ของซัลลิแมนจะเข้ามาได้
I've served men my entire life.ข้ารับใช้คนอื่นมาตลอดชีวิตแล้ว
I served his family a long time.ข้ารับใช้ครอบครัวเขานานมาแล้ว
I tend to both the highest born and the lowliest amongst us.ข้ารับใช้ทั้งคนที่สูงและต่ำที่สุดในสังคม
Did I not serve you well?ข้ารับใช้ท่านไม่ดีพอหรือ
Your humble servant Yeogu shall answer Your Highness' command.ข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยโยกูจะทำตามพระบัญชาของฝ่าบาท
I served them, the men who were torturing you.ข้ารับใช้พวกมัน กลุ่มคนที่ทรมานท่าน
I served your father for many years.ข้ารับใช้พ่อของท่านอยู่หลายปี
I serve Lord Bolton.ข้ารับใช้ลอร์ดบอลตัน
I serve Winterfell.ข้ารับใช้วินเทอร์เฟล
I serve heaven. I don't serve man.ข้ารับใช้สวรรค์ ไม่ได้รับใช้มนุษย์
I serve Princess Dejah.ข้ารับใช้องค์หญิงเดจา
To what do I owe the pleasure?ข้ารับใช้อะไรท่านได้บ้าง
I serve Lady Catelyn.ข้ารับใช้เลดี้แคทลิน
I serve the North.ข้ารับใช้แผ่นดินทางเหนือ
Al, I can't help you--I work for senor psychopath, now.อัล ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ ตอนนี้ข้ารับใช้เจ้าไอโรคจิตนี่
Hey, it's only an eternity of servitude.เฮ้ ข้าเป็นข้ารับใช้มาตลอดอยู่แล้ว
That has been given with good heart and trust to myself, your humble servant.ที่ได้รับมาด้วยหัวใจอันดีงาม และความเชื่อถือต่อตัวผม ข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยของพวกท่าน
But we are God's servants and His will must be served.แต่เราเป็นข้ารับใช้พระองค์ พระประสงค์ต้องถูกสนอง
Right next to the rules about dressing up like a man and joining the army.ข้าจะให้ความชอบธรรมแก่เหล่าทหารหาญ ในระหว่างการเข้ารับใช้ราชการแผ่นดินในกองทัพ
I saw her henchmen at the harbour.ฉันเห็นข้ารับใช้เธอที่ท่าเรือ
Those things are Suliman's henchmen. Let's go!พวกนั้นเป็นข้ารับใช้ของซัลลิแมน ไปกันเถอะ!
Stay here, Calcifer will protect you from the henchmen.อยู่นี่นะ คาลซิเฟอร์จะปกป้องคุณจากพวกข้ารับใช้
Flesh...servant...willingly...sacrificeเลือดเนื้อ จากข้ารับใช้ เต็มใจเสียสละ
But accepting it makes you stronger.ราชินีข้า ข้ารับใช้เพอร์เชียน รอเข้าเฝ้าองค์ลีโอนายเดิส
How may I serve you, Senator?มีอะไรให้ข้ารับใช้ ท่านวุฒิสมาชิก
Consider us your humbled servants, 'cause if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey.เมตตาเหล่าข้ารับใช้ที่ต่ำต้อยด้วย เพราะเพียงแค่ชายตามอง ก็คงฆ่าใครได้แล้ว เราคงไม่อยากเป็น แดน ฮัมฟรีย์กันเลยล่ะ
Holy creatures, transform me into your humble servant.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนข้าให้เป็น ข้ารับใช้ของท่าน
There. There are no servants.ที่นี่ไม่มีข้ารับใช้หรอก
It's a lot better than being some step-ford bitch in paradise.ดีกว่าไปเป็นข้ารับใช้โง่ๆอยู่บนสวรรค์เป็นไหนๆ
A position in the royal household.ตำแหน่งข้ารับใช้ในวังหลวง
He's a good servant. He's just... He's tired.เค้าเป็นข้ารับใช้ที่ดี บางทีเค้าอาจจะแค่เหนื่อย...
I have served you for many years now.ตอนนี้ข้ารับใช้ท่านมาก็หลายปีแล้วนะ
And they promised me if I followed orders, no harm would come to them.และสัญญาว่าหากข้ารับใช้มัน ครอบครัวข้าจะปลอดภัย
I welcome you as a servant ofข้าขอต้อนรับท่านในฐานะข้ารับใช้ของ
You are a most loyal servant, And we are all grateful.ท่านเป็นข้ารับใช้ที่ภักดีที่สุด และพวกเราทั้งหมดนั้นต่างรู้สึกขอบคุณ
A futile quest for power, a mutilated body, and your place as Dooku's errand boy.การควานหาอำนาจโดยเปล่าประโยชน์ ร่างกายที่พิการ และตำแหน่งข้ารับใช้ของดูกู
Anyway, my father always treated his servants well.อย่างไรก็ตาม,บิดาของข้ามักจะเลี้ยงดูเหล่าข้ารับใช้เป็นอย่างดี
As far as she's concerned, I'm toeing the line- her loyal servant.ตราบเท่าที่แม่ยังกังวล ผมก็ยังแตะเส้น เป็นข้ารับใช้ผู้ภักดี
My name is Payoon, I serve His Highness Prince Yeogu.ข้าชื่อพายูน ข้ารับใช้องค์ชายโยกู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้ารับใช้
Back to top