ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อแนะนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อแนะนำ*, -ข้อแนะนำ-

ข้อแนะนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, recommendation, counsel, instruction, direction Syn. คำแนะนำ, ข้อแนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
tip(ทิพ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรียว,ยอด,สุด,ส่วนที่อยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสือ,งินตอบแทนเล็กน้อย,เงินรางวัล,คำแนะนำ,ข้อแนะนำ,การเคาะเบา ๆ ,การตีเบา ๆ ,การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย,จัดให้มีปลาย,ประดับปลาย,เอาปลายออก,ติดผนวกปลาย,ต่อปลาย,แทรก,เสริมปลาย,ทำให้เอียง
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling out (phrv.) เสนอ (ข้อคิดเห็น, ข้อแนะนำ) Syn. throw out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you suggest-- we abort?ข้อแนะนำของคุณ คือ เราควรยกเลิกหรอ
Our best recommendation is to stay away from densely populated areas.ข้อแนะนำที่ดีที่สุดคือ อยู่ให้ห่างจากสถานที่คนพลุกพล่าน
You're right. All those trips to the free clinic could've been for anything.ข้อแนะนำนะ ไปฟรีคลีนิค
Any advice?มีข้อแนะนำอะไรมั้ย ?
As long as those things meet the association's guidelines.ตราบใดที่คุณยังทำตามข้อแนะนำของสมาคม
Don't you have any self-respect?แล้วคุณมีข้อแนะนำอะไรหรือเปล่าล่ะ
That's all I know. That's all they told me.ผมตอบสนองต่อใครบางคน ที่มีข้อแนะนำที่เหนือกว่าของคุณ
They're less likely to offer that advice.กับการพูดแบบลับๆ ในทำเนียบขาว พวกเขาเลย ไม่ค่อยจะมีข้อแนะนำอะไร แล้วในตอนท้าย
Maybe nail down a few guidelines.อาจจะได้ข้อแนะนำสักสองสามอย่าง
Do you have instructions for me?คุณมีข้อแนะนำอะไรรึเปล่า?
So, any advice?มีข้อแนะนำอะไรไหมครับ
This seems to suggest, rather convincingly,ถูก (ติดสำเนียง) ดูเหมือนจะให้ข้อแนะนำ ได้ัดีกว่าการใช้ัความเชื่อ
We have taken the advice from the senile old coup(? ).เราทำตามข้อแนะนำจากชายชราหนังเหี่ยว
Okay, suggestion, if I may.ก็ได้ งั้นข้อแนะนำ ถ้าฉันเป็นเธอ
You want to make an adjustment in how you're leveraged,ถ้าคุณต้องการแนวทางปรับตัวหรือข้อแนะนำอะไร
Assuming what we saw tonight is what's in the book, any suggestions?สมมติว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อคืน คือสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ มีข้อแนะนำอะไรมั๊ย?
W.H.O. guidelines for governments...องค์การอนามัยโลกออกข้อแนะนำให้รัฐบาล...
Susceptible to suggestion, and I...กังวลต่อข้อแนะนำ และฉัน
So then what is it that you're suggesting?แล้วถ้างั้น มีข้อแนะนำอะไรให้เราเหรอ
So, any other suggestions?ฉะนั้น มีข้อแนะนำอื่นมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อแนะนำ
Back to top