ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้หวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้หวง*, -ขี้หวง-

ขี้หวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้หวง (v.) be greedy See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious Syn. งก Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ขี้หวง (adj.) chary See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy Syn. ขี้เหนียว, งก Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She is bossy, territorial, and controlling.เขาทั้งเรื่องมาก ขี้หวง จู้จี้
Prince Charming doesn't like sharing me.เจ้าชายทรงเสน่ห์ เขาขี้หวงฉันน่ะ
He was so annoying and overprotective.เขาน่ารำคาญมาก และขี้หวงสุดๆด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้หวง
Back to top