ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้ริ้วขี้เหร่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้ริ้วขี้เหร่*, -ขี้ริ้วขี้เหร่-

ขี้ริ้วขี้เหร่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ริ้วขี้เหร่ (v.) be ugly See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
ขี้ริ้วขี้เหร่ (adj.) ugly See also: unsightly, unattractive, unpleasant Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว Ops. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'd...ของพวกสมาชิกขี้ริ้วขี้เหร่ซักคนของเธอและฉันคง..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้ริ้วขี้เหร่
Back to top