ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้ตะกรัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้ตะกรัน*, -ขี้ตะกรัน-

ขี้ตะกรัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ตะกรัน (n.) dregs See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ
ขี้ตะกรัน (n.) dregs See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้ตะกรัน
Back to top