ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขั้นต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขั้นต้น*, -ขั้นต้น-

ขั้นต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขั้นต้น (n.) preliminary See also: initial Syn. ขั้นแรก, เบื้องต้น, ระดับต้น, ช่วงต้น Ops. ขั้นสุดท้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น,อยู่ในระยะเริ่มแรก,ที่ยังเป็นตัวอ่อน
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม
embryonic(adj) ในขั้นต้น,เป็นตัวอ่อน,เพิ่งเริ่มก่อตัว,ยังไม่โต,เริ่มแรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
primary๑. ปฐมภูมิ, ขั้นต้น๒. สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
preliminary (n.) ขั้นต้น See also: ขั้นแรก, เบื้องต้น, ชั้นต้น
initially (adv.) ในขั้นต้น Syn. originally, primarily, firstly
preliminary (adj.) ในขั้นต้น See also: ในขั้นแรก, ในเบื้องต้น, ในระดับต้น Syn. preparatory, preceding
prelims (sl.) การสอบขั้นต้น
pure and simple (sl.) ในขั้นต้น See also: โดยพื้นฐาน
spadework (n.) งานจัดเตรียมขั้นต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That shit's gross. That fuckin' sound, it bothers me.ขั้นต้นอึที่ เสียงไอ้นั่นมันรบกวนจิตใจผม
After these preliminaries, he opens the window and places a girl standing in the middle of the room, facing the windowขั้นต้นเหล่านี้หลังจาก,\ Nhe เปิดหน้าต่าง... ...และสถานที่ตำแหน่งเด็กผู้หญิงในของ the middle ห้อง, ชั้นพื้นผิวหน้าต่าง
And that's algebra.สำหรับการประมาณขั้นต้นตั้งไว้ที่..
We don't have the margin.เราไม่ได้มีอัตรากำไรขั้นต้น
Thirty-five thousand dollars, for the initial plans.35,000 ดอลลาร์ สำหรับแผนในขั้นต้น
I just wanted to say I may have been a bit premature in my early evaluation of your abilities.ฉันอยากพูดว่าฉันอาจจะยังเด็กเกินไป... จากการประเมิณความสามารถของ เธอในขั้นต้น
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น
That's private. That's gross. A preliminary surveillance...จากการตรวจสอบขั้นต้น แสดงว่ามันสั้นและไม่บ่อยพอ
Sharona said I should start off with a joke to break the ice.ชาโรน่าบอกว่าผมควรจะหาเรื่องสนุกๆตลกๆ คุยระหว่างที่ฝ่าอุปสรรคขั้นต้น
Initially, we thought this was a suicide. And now?ในขั้นต้น เราคิดว่า นี้น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย และตอนนี้
A play date... it's the meeting of preliminary investment schedules.มันเป็นการประชุมเรื่องรายการที่จะลงทุนเล่นขั้นต้น
I understand that was the initial diagnosis, but once we got in there, it appears to have spread to the hippocampus as well.ฉันเข้าใจว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรคขั้นต้น แต่สิ่งที่เราได้จากที่เห็นคือมันกำลังแพร่กระจาย ไปยังส่วน ฮิปโปแคมปัสอย่างรวดเร็ว
Fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง
First law, page one.กฎหมายขั้นต้น, หน้าที่ 1.
Initially I thought it's a profession filled with hostility...ในขั้นต้น ผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยศัตรู...
At first, it was projected to pass millions of miles outside of Earth's orbit.ต่อวินาที ขั้นต้นประมาณการว่ามันเดินทางเป็นระยะทาง หลายล้านไมล์ นอกวงโคจรของโลกมาแล้ว
We got preliminary safeguards in place faster than we expected.เราจัดระบบป้องกันขั้นต้นเรียบร้อย เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะ
That's primarily who you'll talk to.นั่นคือขั้นต้นที่สำคัญมาก ต่อคนที่นายจะต้องคุยด้วย
WE'RE READY TO GIVE A PRELIMINARY PROFILE.เราพร้อมนำเสนอโพรไฟล์ขั้นต้นแล้ว
PRELIMINARY TESTS CONFIRM ACETYL ALCOHOLผลทดสอบขั้นต้น ยืนยันว่าเป็นอซีทิลแอลกอฮอล์
This is Spanish 101.แต่นี่คือวิชาภาษาสเปนขั้นต้น
So, don't panic if you feel light headed at first.ดังนั้นเจ้าอย่าหวาดกลัว หากในขั้นต้นมีการวิงเวียน.
They think it justified... because of the Church's attacks on men of science in the distant past and it's true.ดังนั้นเจ้าอย่าหวาดกลัว หากในขั้นต้นมีการวิงเวียน. กระบวนการระดับ GALILEl
And during your initial training, before being sent to Iraq...และในช่วงการฝึกขั้นต้น ก่อนที่คุณจะถูกส่งมาที่อิรัก
Mrs. Hodge, I just want to tell you, your husband's out of danger.การประเมินขั้นต้นบอกว่าเค้าได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
Of spanish 1-0- dos--ของวิชาภาษาสเปนขั้นต้น 2
Then pass the exam and move on to Spanish 103.เพื่อที่เราจะได้สอบผ่านและต่อวิชาภาษาสเปนขั้นต้น 3
Except for where I take Spanish 103.ยกเว้นเรื่องที่ผมจะต่อวิชาภาษาสเปนขั้นต้น 3
Spanish 102 fills my language requirement.ภาษาสเปนขั้นต้น 2 เติมเงื่อนไขด้านภาษาของฉันครบแล้ว
I'll be in the front row of Spanish 103.ฉันก็จะขึ้นเป็นคนแถวหน้าของวิชาภาษาสเปนขั้นต้น 3
Okay, if we're not interested in Spanish 103 next year, what about Anthropology?ทีนี้ เสียงจิ้งหรีด โอเค ถ้าเทอมหน้าพวกเราไม่สนใจลงภาษาสเปนขั้นต้น 3 แล้วมนุษยวิทยาล่ะ?
"Principles of Intermediate?"หลักการของตัวกลาง" "ศึกษาวิทยา" "ชั้นเรียนขั้นต้น"
Listen, we need to go over some ground rules right now.ฟังนะ เราต้องวางกฏขั้นต้นกันตอนนี้เลย
If we ever decide to fire them, the Russian early-warning system won't even have time to kick in.เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเรามีการลงมติ และตัดสินใจเด็ดขาดที่จะยิง ระบบเตือนภัยขั้นต้นของรัสเซีย ไม่มีเวลามาพูดเล่นนะ
Could be caused by brain injury or early-onset Alzheimer's.เกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง ไม่ก็อาการอัลไซเมอร์ขั้นต้น
I would hazard a preliminary guess that the victim was shot with a .38 caliber handgun at point-blank range.ขอเดาขั้นต้นว่าเหยื่อถูกยิง ด้วยปืน.38 ในระยะเผาขน
He's still very early in the interview process.ยังคงอยู่ในการสัมภาษขั้นต้น
C2C is kinda gross 'cause you have to look right at them.C2C เป็นขั้นต้นครับ ทำให้คุณต้องมองขวาที่พวกเขา.
"Preliminary findings indicate"การค้นพบในขั้นต้นชี้ว่า
I wanted to congratulate you on bringing in Pfister Insurance and let you know I've taken the liberty of putting together the initial paperwork.ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณ ในการนำPfister Insurance และบอกให้คุณทราบว่า ฉันได้เอาเอกสาร เรื่องเสรีภาพในขั้นต้นมาด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขั้นต้น
Back to top