ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขอความเห็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขอความเห็น*, -ขอความเห็น-

ขอความเห็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอความเห็น (v.) consult See also: counsel, confer Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ
ขอความเห็น (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ขอความเห็น (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
English-Thai: HOPE Dictionary
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
English-Thai: Nontri Dictionary
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go through (phrv.) ขอความเห็นชอบจาก See also: ได้รับการอนุมัติจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May I offer an opinion?ขอความเห็นหน่อยได้มั้ย?
Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of...คุณต้องขออนุญาตเทศบาล หรือขอความเห็นชอบจาก...
I don't recall me not caring, priest. This is unheard of.ข้าไม่ได้ขอความเห็นเจ้า
I didn't ask for your opinion, sir.ผมไม่ได้มาขอความเห็นคุณนะ
No one asked your opinion, you filthy little Mudblood.ไม่มีใครขอความเห็นเธอ ยายเด็กเลือดสีโคลนโสโครก
She don't need your approval.เธอไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนาย
Don't look at Theo. Isabelle, you don't need his permission.อิซาเบล เธอไม่จำเป็น ต้องขอความเห็นเขา
I wanted to share our plans with them.ฉันอยากขอความเห็น เกี่ยวกับแผนเรากับพวกเขา
Oh, honestly, Ron. lf you ask me, Divination's a woolly discipline.ไม่หรอก จริงๆนะ รอน ถ้าเธอขอความเห็นฉันเรื่องวิชาพยากรณ์นะ มันเชื่อได้ยาก
I don't recall inviting you, kid.จำไม่ได้ว่าขอความเห็นนายนะ เด็ก
Hey, listen, I need your opinion on something.เฮ้ ฟังหน่อย ฉันขอความเห็นอะไรนายหน่อย
Miranda, what is Runway's position on French fashion versus American fashion?มิแรนด้า ขอความเห็นของรันเวย์ ระหว่างแฟชั่นปารีสกับอเมริกันหน่อย
Heavenly Father, we do not question your divine plan for us, but in these times, when our spirit lies in shadow, when we are lost, we ask for your strength.แหม พ่อพระ ไม่ต้องถามจะได้ไหมคุณรู้อยู่แล้วสำหรับคำตอบ แต่ตอนนี้เราไม่ควรจะใช้อารมร์รุนแรงต่อกันนะ ผมขอความเห็นใจหน่อยจะได้ไหม
Dexter, I didn't ask for your help or your advice.เด็กซ์ ฉันไม่ได้ขอความเห็นหรือขอให้ช่วยเลยนะ
We can get another opinion, look for other treatment.เราขอความเห็นแบบอื่นได้นะคะ มองหาวิธีบำบัดอื่น
I don't remember asking your opinion.ข้าจำไม่ได้ เคยขอความเห็นจากเจ้า
Well, I didn't ask you for your opinion.นี่ ฉันไม่ได้ขอความเห็นจากนายนะ
Who said you guys have the right to vote?ใครขอความเห็นพวกนาย?
Hey, kurt, can I pick your pink brain for a second?เฮ้ เคิร์ท ขอความเห็นหน่อยสิ?
I didn't ask for your opinion.ฉันไม่ได้ขอความเห็นแกเฟ้ย
But I'll have to get a second opinionแต่ผมคงต้องไปขอความเห็นที่สอง
I'm not asking for your approval, son.ผมไม่ได้ขอความเห็นชอบของคุณ ไอ้ลูกชาย
Okay, I need your vote.โอเค ขอความเห็นหน่อย
Did I ask for your sympathy?ฉันขอความเห็นใจจากคุณงั้นเหรอ?
I'm trying out for school news. I need your opinion.พี่จะคัดตัวทีมข่าว ขอความเห็นหน่อย
Hmm. I don't remember asking your opinion.ฉันจำไม่ได้แฮะว่าขอความเห็นคุณตั้งแต่เมื่อไหร่
I expect to throw my black ass at his mercy and beg his forgiveness.ฉันก็จะเอาตูดดำๆของฉันไปขอความเมตตา และขอความเห็นใจจากมันไง
I'm having a bitch of a time getting a consensus on what this is we're dealing with.ผมกำลังตกที่นั่งลำบาก กับการขอความเห็น ว่าเรากำลังรับมืออยู่กับอะไร
Not that he solicits my opinion on such matters.ไม่ใช่ที่เค้ามาเซ้าซี้ขอความเห็นผมเรื่องนั้น
I just want to let you know that we are sending your case files on the Lasser arson to a Seattle lab to get a second opinion.ผมแค่อยากบอกให้คุณรู้ไว้ ว่าเรากำลังส่ง แฟ้มคดีลอบวางเพลิงบ้านลาสเซอร์ ไปที่แล็ปซีแอตเทิล เพื่อขอความเห็นที่สอง
It's not really up for discussion.นี่ไม่ได้มาขอความเห็น
Just wanted to pick your brain.แค่อยากขอความเห็นพ่อน่ะค่ะ
I don't remember asking for your opinion.ฉันจำไม่ได้ว่าเคยขอความเห็นนายนะ
There's some material that I'm hoping you'll look through for me.ผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะขอความเห็นจากรุ่นพี่
They haven't asked my opinion.พวกเขาไม่ได้ขอความเห็นข้า
I wanted to pick your brain about something.ผมอยากขอความเห็นหน่อย
Right now, do I look like I'm asking for your opinion?ตอนนี้ ดูเหมือนฉันกำลังขอความเห็นของแกงั้นเหรอ
I came here looking for sympathy, Father.ลูกมาเพื่อมาขอความเห็นใจค่ะ คุณพ่อ
We've got kind of a crisis.ได้ แต่ขอความเห็นอะไรหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขอความเห็น
Back to top