ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขมีขมัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขมีขมัน*, -ขมีขมัน-

ขมีขมัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมีขมัน (v.) enthuse See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager Syn. กระวีกระวาด, รีบ Ops. เฉื่อยชา
ขมีขมัน (adv.) energetically See also: actively, enthusiastically, vigorously Syn. กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก
ขมีขมัน (v.) be enthusiastic See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ Ops. เพิกเฉย
ขมีขมัน (adj.) vigorous See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong Syn. แข็งแรง, กระฉับกระเฉง Ops. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้
English-Thai: Nontri Dictionary
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขมีขมัน
Back to top