ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กุกกัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กุกกัก*, -กุกกัก-

กุกกัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุกกัก (adv.) sound or clattering Syn. กุกๆ กักๆ
กุกกัก (adv.) inconveniently See also: uneasily, improperly, difficultly Syn. ติดขัด, ตะกุกตะกัก Ops. สะดวก, ราบรื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
patter(n) เสียงวิ่งตั๊กๆ,เสียงดังแปะๆ,เสียงกุกกัก,การพูดเร็ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cogwheel respiration; respiration, interruptedการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrupted respiration; respiration, cogwheelการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I heard this click-click, I thought maybe, you know, my phone was bugged.ผมได้ยินเสียงกุกกักเลยคิดว่าอาจถูกดักฟัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กุกกัก
Back to top