ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uneasily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uneasily*, -uneasily-

uneasily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uneasily (adv.) อย่างไม่สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[DEX CHUCKLING UNEASILY][DEX CHUCKLING UNEASILY]

uneasily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掉换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 掉换 / 掉換] to shift uneasily; to chop and change; to swap (positions); to replace

uneasily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uneasily
Back to top