ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

difficultly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *difficultly*, -difficultly-

difficultly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างลำบาก (adv.) difficultly See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty Ops. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย

difficultly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างลำบาก[adv.] (yāng lambāk) EN: difficultly FR: difficilement ; avec difficulté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า difficultly
Back to top