ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กึ่งกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กึ่งกลาง*, -กึ่งกลาง-

กึ่งกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กึ่งกลาง (n.) center See also: middle, half, central Syn. ตรงกลาง, ใจกลาง, กลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
middle(มิด'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ., Syn. central
midrib(มิด'ริบ) n. เส้นกึ่งกลางใบ
midway(มิด'เวย์) adv.,adj.,n. กึ่งกลาง,ตรงกลาง, Syn. central
English-Thai: Nontri Dictionary
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mesne(adj) กึ่งกลาง,แทรกแซง,ซึ่งสอดแทรก
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
midway(adj,adv) กลางทาง,ครึ่งทาง,กึ่งกลาง,ตรงกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mid point; middle pointจุดกึ่งกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
medianมัธยฐาน, ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mid Cycleระยะกึ่งกลางรอบประจำเดือน, ระยะตกไข่, ระยะกลางของรอบประจำเดือน [การแพทย์]
upper boundaryขอบบน, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
east-northeast (n.) ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อคือ ENE)
east-northeast (adj.) ไปทางทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ See also: จากทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
east-northeast (adv.) ไปยังทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
east-southeast (n.) ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast (adj.) ไปทางทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ See also: จากทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast (adv.) ไปยังทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
median (n.) จุดกึ่งกลาง See also: ตรงกลาง Syn. center, middle
middle (n.) จุดกึ่งกลาง See also: จุดกลาง Syn. midpoint, center
midpoint (n.) จุดกึ่งกลาง Syn. midst, halfway
midrib (n.) เส้นกึ่งกลางใบไม้ See also: เส้นกึ่งกลางใบ
off-centre (idm.) ไม่อยู่กึ่งกลาง See also: ไม่ตรงเป้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dead center in the middle of nowhere.อยู่ตรงกึ่งกลางของบริเวณที่เราไม่รู้จัก
Shit, it's in the middle of everything.หอนาฬิกาอยู่ตรงนี้... ไอ้บ้าเอ๊ย... มันวางตัวเธอให้อยู่กึ่งกลางของทุกอย่างเลย
You are alone in this limbo and God is not here.เธออยู่คนเดียวบนกึ่งกลางของนรกกับสวรรค์ ...และพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่
They started sending these weather balloons up every day and they chose the middle of the Pacific because it was the area that was most remote.พวกเขาเริ่มส่งบอลลูนตรวจอากาศขึ้นไปทุกวัน โดยเลือกเอาบริเวณกึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิค เพราะมันเป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลที่สุด
We are in the process of compromising the climatic balance that has allowed us to develop over 12.000 years.เรากำลังอยู่กึ่งกลาง การเสียสมดุลของสภาพอากาศ ซึ่งได้อนุญาติให้เราพัฒนา มากว่า12,000 ปี
When I was lying there in the VA hospital, with a big hole blown through the middle of my life,ตอนผมนอนอยู่ใน ร.พ.ทหารผ่านศึก พร้อมรูที่ระเบิดกึ่งกลางชีวิตผม
Not really. It's just a media thing. You know?ไม่เชิง มันก็แค่จุดกึ่งกลาง เธอเข้าใจไหม
She has an approximately 1-inch incision midway up her right thigh, dissecting the femoral artery.เธอมีรอยเชือดยาว 1 นิ้ว กึ่งกลางต้นขาขวา ผ่าตรงหลอดเลือดแดงที่ต้นขา
I was in the middle of trying to figure that out when I was interrupted by the arrival of Georgina's swollen belly.ฉันเคยอยู่ตรงกึ่งกลาง พยายามที่จะค้นพบตอนที่ฉัน ถูกรบกวนโดยการมาถึงของ ท้องที่ป่องของGorgina
Uh, do you know how I solved the balanced center combat-area problem?รู้ไหมว่าฉันแก้ปัญหา สมดุลจุดกึ่งกลางของสมรภูมิยังไง
It doesn't matter if you're dead, undead or somewhere in between... because it's you humans that haunt us.มันไม่สำคัญหรอกว่า คุณตายได้ หรือ ไม่ หรืออยู่กึ่งกลาง... .
I got a good look at her cerebral midline.ผมได้เห็น ที่กึ่งกลางสมองของเธอชัดเจน
For the middle of nowhere.สำหรับจุดกึ่งกลางของสถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก
I'm in the middle of something here. Can it wait?ฉันอยู่กึ่งกลางระหว่างอะไรบางอย่าง \มันรอได้มั้ยล่ะ?
Look, mile marker 96 was kind of the halfway point.ดูนี่ ไมล์ ที่ 96 แสดงว่า มันเป็นจุดกึ่งกลาง
What I'm doing is creating a kind of middle step.ฉันกำลังจะสร้างบางอย่างให้อยู่กึ่งกลาง
We are at the halfway point of the second event, and things are getting interesting.เราอยู่ที่จุดกึ่งกลางของเหตุการณ์ที่สอง และสิ่งที่จะได้รับที่น่าสนใจ
So as we approach the halfway point in this year's Formula 1 season,ดังนั้นในขณะที่เราเข้าใกล้จุดกึ่งกลาง ในปีนี้ Formula 1 ฤดูกาล
And those in the center?ที่ยอดบนสุดของสันกระดูกสะโพกด้านขวา และทั้งหมดอยู่ที่กึ่งกลาง การบาดเจ็บนี้
My clothes precisely walk the tightrope between casual and relaxed formality.เสื้อผ้าของผมอยู่กึ่งกลาง ระหว่างลำลองกับกึ่งทางการพอดี
Very good.อยู่กึ่งกลางระหว่างขนาดของผู้ใหญ่ กับเด็กคงลำบากน่าดูนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กึ่งกลาง
Back to top