ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กีดกั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กีดกั้น*, -กีดกั้น-

กีดกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กีดกัน (v.) obstruct See also: keep from, block, bar, prevent Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน,ทำให้ไม่ได้รับ,ตัดสิทธิ,กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave
exclusive(เอคซฺคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งกีดกัน,แต่ผู้เดียว,ผูกขาด,เฉพาะตัว,อย่างเดียว, See also: exclusiveness n. ดูexclusive exclusivity n. ดูexclusive, Syn. restricted,
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
sexist(เซค'ซิส๎ทฺ) n. ผู้แบ่งแยกเพศ,ผู้กีดกันเพศ
English-Thai: Nontri Dictionary
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
occlude(vt) อุด,ปิดกั้น,ปิดบัง,กีดกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exclusionการกีดกัน, การกันออกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventป้องกัน, ปัดป้อง, กีดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Sexismลัทธิกีดกันทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keeping me here forever when you knew my dream was to go.กีดกันหนูไว้ที่นี่ตลอดไป พ่อก็รู้ว่าหนูอยากออกไปข้างนอกนั่น
So you can try to manipulate Aria out of my life again?กีดกันอาเรียออกไป จากชีวิตผมอีกเหรอ
Why deprive yourself of life's pleasures?ทำไมถึงกีดกันตัวเอง จากความสุขล่ะ?
I'd hate to deprive you of this.ฉันเกลียดที่จะกีดกันคุณจากการนี​​้
Everyone tried to get rid of him, but the princess called him in, saying everyone deserves a chanceทุกคนพยายามที่จะกีดกันเขาออกไป แต่เจ้าหญิงได้ทรงเรียกเค้าเข้ามา เธอกล่าวว่า ทุกคนควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
Discrimination! Discrimnaaation~โหย กีดกันทางเพศนี่นา กีดกัน!
Yeah, well, it's rather embarrassing to say but I think Mother rather poisoned the well on that one.คือว่ามันเร็วเกินไปที่จะพูดอย่างนั้น เพราะคุณแม่ของผมท่านกีดกันเธอ
Naturally, her family was completely against it.ถึงแม้ ครอบครัวของเธอ จะกีดกัน
Dividing him from her and her from him would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony.ถ้ากีดกันเขาจากหล่อน และหล่อนจากเขาได้ จะเป็นเรื่องทรมานสาหัส.. ดีกว่าปล่อยให้ทั้งคู่ เข้าพิธีแต่งงานกันสุขสันต์ ..
How can you be so homophobic?ทำใมถึงกีดกันเรื่องเพศอย่างนี้นะ
I do hope this doesn't keep us from being friends, because i like you, bree.ฉันหวังว่านี่คงไม่กีดกันเราจากการเป็นเพื่อนนะ เพราะฉันชอบเธอ บรี
You are keeping my grandchildren from me.คุณกำลังกีดกันเอาหลานไปจากฉันนะ
Rules designed to make it impossible for women to enter this world.กฎที่ตั้งใจกีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาในโลกนี้ได้
We'll not discriminate great from small. No, we'll serve anyone...เราจะไม่กีดกันใครเลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ เราจะบริการใครก็ได้...
I gotta get my boys back but Ian's trying to keep me out.ผมต้องพาลูกๆกลับ แต่เอียนพยายามกีดกันผม
They're really pro-gay. They even have domestic partner benefits.แถมยังไม่กีดกันเกย์ด้วยนะ มีสวัสดิการให้กับคู่ชีวิตด้วย
You banned my people from their own land.แกกีดกันเสรีภาพ.. จากแผ่นดินที่ควรจะเป็นของฉัน!
The Pauli exclusion principle means that no two objects can occupy the same space at the same time.หลักการกีดกันของเพาลี หมายความว่าไม่มีทาง ที่วัตถุ 2 อย่างจะใช้พื้นที่เดียวกัน ในขณะเวลาเดียวกันได้
The world would fear you, hate you, and exclude you.โลกนี้ก็จะกลัวนาย, เกลียดนาย และตั้งใจจะกีดกันนายออกไป
Clemente will block my appointment.คลาเมนเตจะกีดกัน ตำแหน่งของผมแน่
I tried the office, and they're just stonewalling me.ฉันลองติดต่อไปที่ทำงาน พวกเขาก็เหมือนกีดกันฉัน
"The barriers that keep us apart are nothing compared to the power of true love, Arthur.""การกีดกันแยกเราออกจากกัน แต่ไม่มีอะไรจะขวางกั้น พลังแห่งรักแท้ได้ อาร์เธฮร์"
You, your girlfriend, and your friends are all racists.อีวาน บ้าเอ๊ย ปล่อยฉันไป กีดกันผู้คนมากมาย เพียงเพราะ
You've deprived me of my freedom and my home my humanity.คุณกีดกันความอิสระของฉัน และบ้านของฉัน ความเป็นมนุษย์ของฉัน
So how can I exclude someone from somethingดังนั้นผมจะไปกีดกันคนที่อยากโชคดีแบบผมบ้าง
I shouldn't have gone behind your back and tried to cut you out of the fashion line.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะ หักหลังเธอ หรือพยายามกีดกันเธอออกจาก วงการแฟชั่น
And then you come back and you shut me out.แล้วเธอก็กลับมา แล้วก็กีดกันฉันออกไป
She's just trying to k- keep me from seeing you, and you're helping her.แม่พยายามกีดกันผมไม่ให้เจอพ่อนะครับ แล้วพ่อยังจะไปช่วยเเม่อีก
Keep you from an opportunity to get some answers.จะกีดกันโอกาสที่จะรู้คำตอบ
Most of them are isolated, which leads them to commit more crimes.กลับไม่ได้รับการรองรับที่ดี พวกเขาส่วนใหญ่ถูกกีดกัน ทำให้เกิดอาญชญากรรมอีกครั้ง
I'm not going to deprive Hope of Thanksgiving the way you deprived me.- ผมไม่อยากกีดกันโฮป จากวันขอบคุณพระเจ้าเหมือนที่พ่อกีดกันผม
Inequality and discrimination.ความอยุติธรรมและการกีดกันทางชนชั้น
If they can't control and rule you, they'd rather have you completely discriminated against.ถึงขึ้นปกครองเองไม่ได้ ขอให้ได้กีดกันก็ยังดี
I won't let you!ฉันจะกีดกันแกจากแฮชิน!
These are stores that help to support the White Citizens' Council, the council that is dedicated to keeping you and I second-class citizens.ร้านเหล่านี้สนับสนุนสภาพลเมืองผิวขาว สภาที่อุทิศตนกีดกันคุณกับผม ให้เป็นพลเมืองชั้นสอง
Our time sense can also be altered by things such as sensory deprivation, overstimulation, and altered states of consciousness.ความรู้สึกเวลาของเรายังสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ โดยสิ่งต่างๆเช่นการกีดกันทาง ประสาทสัมผัส มากกว่ากระตุ้น,
How do you keep the tourists away?ทำไมคุณถึงกีดกัน นักท่องเที่ยวนักล่ะ
I think I found something that may help narrow down where Jen was extracted from.ฉันคิดว่าฉันพบบางอย่าง ที่อาจช่วยให้แคบลง จกาที่กีดกันเจน โอเค
So if Jen was born into a cult, her only chance of survival would actually be getting extracted.ดังนั้นหากเจนเกิด เข้าสู่ศาสนา โอกาสเดียวของเธอ ของการอยู่รอด จริง ๆ\ จึงได้รับกีดกัน
But he started cutting me out. You know how that feels.แต่เขาเริ่มกีดกันผม คุณก็รู้ มันรู้สึกยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กีดกั้น
Back to top