ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กิตติศัพท์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กิตติศัพท์*, -กิตติศัพท์-

กิตติศัพท์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิตติศัพท์ (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
renown(รีเนานฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติคุณ, Syn. fame,repute,celebrity
repute(รีพิวทฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,ความโด่งดัง vt. มีชื่อว่า,ขนานนามว่า,ถือว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
renown(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติคุณ
renowned(adj) เป็นที่เลื่องลือ,มีชื่อเสียง,มีกิตติศัพท์
report(n) กิตติศัพท์,รายงาน,ข่าวลือ,บันทึก,ชื่อเสียง,คำประกาศ
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
rumour(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
odour (n.) กิตติศัพท์ Syn. repute
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My glory is but a reflection of my dominus.กิตติศัพท์ของข้าก็ได้มาจากที่นั่นแหละ
Your reputation amongst your classmates and your instructors is impeccable, and Bramwell says you're one of the finest students he's seen in years.กิตติศัพท์ของคุณ ท่ามกลางเพื่อนร่วมชั้น และครูฝึกคือ คุณไม่มีอะไรด่างพร้อย และบรามเวลบอกว่า คุณคือนักเรียนที่ดีที่สุด
Reputation of a coward... and a murderer.กิตติศัพท์ของไอ้คนขี้ขลาดและฆาตกร
Your reputation precedes you, General.กิตติศัพท์นำหน้าเจ้ามาแต่ไกล นายพล
I'm surprised you're squeamish. That's not your reputation.ฉันแปลกใจที่คุณตกใจง่าย นั่นไม่ใช่กิตติศัพท์ของคุณ.
He's an Oxford-educated psychologist who wrote a monograph on serial killers and the occult that helped to catch Monty Props in 1988.- อย่างไร ? - จากกิตติศัพท์ ค่ะ อืม...
Hey, have you heard of our gang?เฮ้,แกเคยได้ยิน กิตติศัพท์แก๊งค์เรามั้ย?
Hi. We've heard so much about you. Are you in a costume?ไง ชัค กิตติศัพท์ไม่เบานะ นี่ชุดร่วมงานเหรอ
I have heard so much about you.- กิตติศัพท์ดังไม่ใช่เล่น
Conscious of there being a shadow on poor ellen olenska's reputation.รู้สึกถึงเงาบนกิตติศัพท์ของเอลเลนที่น่าสงสาร
Ah, where he earned a reputation for very effective interrogation techniques.อ่า... เขามีกิตติศัพท์ด้าน การทรมานเหยื่อ
Perhaps your reputation has been exaggerated.งั้นบางทีกิตติศัพท์ของเจ้า คงจะเป็นการกล่าวเกินจริงสินะ
I know his reputation. But I still like my chances.ก็รู้กิตติศัพท์เขาอยู่ค่ะ แต่ฉันยังคงชอบเสี่ยง
That's illegal in Massachusetts.เป็นกิตติศัพท์กันดีว่าเธอชอบช่วยเหลือคน
And we preserve our reputationและเรารักษากิตติศัพท์ ของเราได้ด้วย
Well, apparently, my reputation precedes me.เห็นได้ชัดว่ากิตติศัพท์ของผมนำหน้ามาก่อน
Everybody's heard of Guadalcanal and the 1st Marine Division.ทุกคนรู้จักดีครับ ทั้งกัวดาลคานาล.. และ กิตติศัพท์ของหน่วยนาวิกโยธินที่ 1
Everybody's heard of Guadalcanal and the 1st marine division.ทุกคนรู้จัก กัวดาลคานาล อยู่แล้วครับ แล้วก็กิตติศัพท์ของหน่วยนาวิกโยธินที่ 1 ด้วย
Look, your reputation reflects directly on me, and frankly, this book leaves yours in tatters.ฟังนะ กิตติศัพท์ของคุณ ก็มีผลต่อฉันโดยตรง และบอกตรงๆนะ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ฉันลืมไปเลย
I wouldn't take his word as gospel.ผมจะไม่ใช้คำพูดเขาเพราะกิตติศัพท์
I assume I missed something. From your reputation,สมมติว่าผมพลาดบางอย่างไปจริง แต่จากกิตติศัพท์ของคุณแล้ว
♪ And the world's gonna know your name ♪#แล้วทั้งโลกจะ รับรู้กิตติศัพท์ของเธอ#
♪ And the world's gonna know your name#แล้วทั้งโลกจะ รับรู้กิตติศัพท์ของเธอ#
Oh, that again. My reputation.โอ้ นั่นอีกแล้วสินะ กิตติศัพท์ของผม
I know who you are, Peter Quill!ข้ารู้กิตติศัพท์เจ้า ควิลล์
The Brits are world-class. We all know their reputation.ชาวอังกฤษเป็นระดับเวิร์ด-คลาส เราทุกคนรู้กิตติศัพท์พวกเขาดีนะคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กิตติศัพท์
Back to top