ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำหนดค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำหนดค่า*, -กำหนดค่า-

กำหนดค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดค่า (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, ประมาณราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
touchstoneเกณฑ์กำหนดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unliquidated claimข้อเรียกร้องที่ยังกำหนดค่าเสียหายมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
initializeกำหนดค่าตั้งต้น [คอมพิวเตอร์]
variableตัวแปร, สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assess (vt.) กำหนดค่า See also: ตีค่า, ประเมินค่า Syn. evaluate, estimate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've established my proposal is sound in principle. Now we're haggling over price.ตอนเราตกลงกัน นายไม่ได้บอกจำนวนนี่นา แล้วตอนนี้จะมากำหนดค่าตัว..
But more than that, his team had found an object that must have swallowed millions of stars over its lifetime.และที่มีสี่ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ มีไม่สามารถจริงๆจะ กำหนดค่าใด ๆ เชื่อ
Our past is just another world, or it's another possible configuration of the Universe.ที่ผ่านมาของเราเป็นเพียงอีกโลก หนึ่ง หรือเป็นอีกหนึ่งการกำหนดค่าที่ เป็นไปได้ของจักรวาล
It was like this delicately arranged configuration of billiard balls.มันเป็นเหมือนการกำหนดค่านี้จัด ประณีต ของลูกบิลเลียด
The configuration of the electron cloud determines the nature of an element.การกำหนดค่าของเมฆอิเล็กตรอน กำหนดลักษณะขององค์ประกอบ
Look, we kicked their asses last time.ฟังนะ เราเตะพวกเขากำหนดค่าครั้งสุดท้าย
I just got to reconfigure the VHF output into a multiphasic sweep.ฉันเพียงแค่กำหนดค่าเอาท์พุท ฟี เอชเอฟ เข้าไปกวาด
His weapon was in the sniper configuration.อาวุธของเขาอยู่ในการกำหนดค่า ซุ่มยิง

กำหนดค่า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
与える[あたえる, ataeru] Thai: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร) English: to give

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำหนดค่า
Back to top