ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การ์ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การ์ด*, -การ์ด-

การ์ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การ์ด (v.) guard Syn. ตั้งการ์ด, จ้องท่า, ตั้งท่า
การ์ด (n.) guard Syn. ผู้ป้องกัน, ยาม, ผู้ตรวจ, ผู้รักษา
การ์ด (n.) card Syn. บัตร
การ์ด (n.) greeting card See also: card Syn. บัตรอวยพร
English-Thai: HOPE Dictionary
avant-garde(อะวังการ์ด') n.,Fr. กองหน้า,กลุ่มหน้า. -adj. เกี่ยวกับการทดลอง (ศิลปะ, ดนตรี) . -avant-gardism n. -avant-gardist n., Syn. vanguard,pioneer, spearhead)
bodyguard(บอด'ดิการ์ด) n. คนคุ้มกัน,มือปืนผู้คอยป้องกัน
faceguard(เฟส' การ์ด) n. หน้ากาก
fireguard(ไฟ'เออะการ์ด) n. กรอบโลหะหน้าเตาไฟ,ที่กั้นไฟ
gardenia(การ์ดี'เนีย) n. พืชไม้ดอกสีขาวชนิดหนึ่ง
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee
guardhouse(การ์ด'เฮาซฺ) n. ป้อมยาม,บ้านทหารยาม,ที่พักทหารยาม
guardsman(การ์ดซ'เมิน) n. ยาม,ทหารองครักษ์ = National Guard (ดู)
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt
hewlett-packardฮิวเล็ต-แพกการ์ดเป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง แต่ในประเทศไทย ดูเหมือนจะมีชื่อทางเครื่องพิมพ์ (printer) มากกว่า
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย
laserjet(เลเซอร์เจ็ต) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพ็กการ์ด ใช้ได้กับเครื่องพีซี มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน
lifeguard(ไลฟฺ'การ์ด) n. เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ
mudguard(มัด'การ์ด) n. ที่บังโคลนของรถ
paperboardn. กระดาษแข็ง,กระดาษการ์ด.
pcl(พีซีแอล) ย่อมาจาก printer control language เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP
post cardโปสต์การ์ด,ไปรษณียบัตร
postal cardn. ไปรษณียบัตร,โปสต์การ์ด
postcard n.โปสต์การ์ด,ไปรษณียบัตร
printer control languageใช้ตัวย่อว่า PCL (อ่านว่า พีซีแอล) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP (อย่างปนคำนี้กับ PDL)
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
regardant(รีการ์ด'เดินทฺ) adj. มองกลับ,มองไปข้างหลัง,ระมัดระวัง
regardful(รีการ์ด'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,เอาใจใส่,สนใจ, See also: regardfulness n., Syn. attentive,heedful
regarding(รีการ์ด'ดิง) prep. เกี่ยวกับ,ในเรื่อง, Syn. as regards,with (in) regard to
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj.,adv. ไม่ระมัดระวัง,ไม่คำนึงถึง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless,thoughtless
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution
unguard(อัน'การ์ด) vt. ทำให้ไม่มีการป้องกัน,ทำให้เผลอ,ทำให้ถูกโจมตีได้ง่าย
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard,van
English-Thai: Nontri Dictionary
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
POST post card(n) ไปรษณียบัตร,โปสการ์ด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
LAN cardการ์ดแลน, อุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ ในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอร์ด เนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
video RAMหน่วยความจำบนการ์ด, หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลภาพที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ ถ้าความจุของหน่วยความจำมาก จะทำให้แสดงภาพมัลติมีเดียความละเอียดสูงได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
notecard (n.) การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ
notelet (n.) การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ
Valentine (n.) การ์ดแสดงความรัก See also: จดหมายรัก
card (vt.) บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ) See also: จดแต้ม
card (n.) โปสการ์ด
defender (n.) ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล See also: การ์ด Syn. protector
flag (vt.) ใส่เครื่องหมาย (บนหน้ากระดาษ, การ์ด) ที่เห็นว่าสำคัญ Syn. mark, indicate, note
gardenia (n.) ต้นการ์ดิเนีย เขียวชอุ่มตลอดปีและมีดอกสีขาว / เหลือง See also: ดอกการ์ดิเนีย
guard (n.) ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล See also: การ์ด Syn. defender, protector
letter card (n.) โปสการ์ด See also: ไปรษณียบัตร Syn. postal card, note
Noel (n.) คำที่มีความหมายว่า Christmas ที่ใช้ในเพลงหรือการ์ด
postcard (n.) โปสการ์ด See also: ไปรษณียบัตร Syn. postal card, letter card, note
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Republican Guard.รีพับบริคกัน การ์ด (หน่วยปกป้องรัฐบาลกรุงแบกแดดในประเทศอิรัก)
Oh, look, there's the card. See? It fixed itself.ดูนั่นสิ การ์ด มันซ่อมแซมตัวเองได้
Someone with whom she can let her guard down.ซักคนที่เธอจะยอมปล่อย การ์ด ลงบ้าง
Oh wait. There's a card. There's a card, a card...เดี๋ยวก่อน มี การ์ด มี การ์ด
Doon! The guards are here! You traitor!ดูด การ์ด อยู่ที่นี่ ไอ้ทรยศ
Of course, a card or letter is just too simple.แน่นอนว่า การ์ด หรือว่า จดหมาย มันดูพื้นๆไป
Uh, card, swipe, amount, right? Code, swipe, amount.โอ้ เข้าใจแล้ว การ์ด รูด ใส่เงิน ใช่ไหม?
You simply scan an active card, copy this blank, and you'll have access to all the company's offices.คุณแค่สแกนแอคทีพ การ์ด ไปที่ส่วนว่างตรงนี้ แล้วคุณก็จะสามารถผ่านไปได้ ทั่วออฟฟิตในบริษัท
So Scylla isn't one card, it's six.การ์ด scylla ไม่ได้มีแค่อันเดียว มันมีหกอัน
Your guards will get there.การ์ดของพวกนายจะตามไป
His card was just used at the Grand Vishera Hotel in St. Petersburg.การ์ดของเขาเพิ่งถูกใช้ไป ที่โรงแรม Grand Vishera ถนน St. Petersburg
The guy with Fletcher can cover you till you get a replacement.การ์ดของเฟลทเชอร์คนเดียวก็พอ
The digital card you confiscated from me was blank.การ์ดข้อมูลที่คุนยึดไปจากฉัน มันว่างเปล่า
One guard looked out for us, locked us up in the cafeteria.การ์ดคนนึงที่ดูแลพวกเรา ขังพวกเราไว้ในโรงอาหาร
My memory card is spoilt. The 50 pages that I saved previously are all gone.การ์ดความจำก็เสีย 50หน้าที่เซฟไว้ครั้งก่อนหายไปเลย
The guard has her; you gotการ์ดคุมตัวเธอไว้ นายต้อง
Hurry up. A guard will be there.การ์ดจะผ่านเข้ามาทางประตูได้ทุกวินาที
I need all the forces you have the power to deploy!การ์ดชายฝั่ง ที่ใช้กำลังได้
The Ash's guards have her sedated.การ์ดดิแอชให้เธอสงบลงแล้ว
Cards must be purchased at the store.การ์ดต้องซื้อมาจากที่ร้าน
The cards you're looking at are the schematics for the new Intersect.การ์ดที่นายกำลังดูอยู่ คือแผนผัง สำหรับอินเตอร์เซกตัวใหม่
Meta-human tattoo playing cards.การ์ดที่มาจากรอยสักของเมต้าฮิวแมน
That guard over there could create a problem for us.การ์ดที่อยู่ตรงนั้นจะสร้างปัญหาให้กับเรา
The card is in the tree.การ์ดที่อยู่ในต้นไม้.
All the guards know the dangers inherent in their job.การ์ดทุกคนรู้ดีว่า หน้าที่ของพวกเขาย่อมคู่กับอันตราย
That security guy, he was gonna make me turn him.การ์ดนั่น จะให้ฉันเปลี่ยนเจสัน
The card doesn't matter.การ์ดนั่นมันไม่สำคัญ
The card, agent Self! I'm talking about the card!การ์ดนั่นไง, เอเจนท์เซลฟ์ ผมกำลังพูดถึงการ์ด
Is this familiar to you?การ์ดนี่ เอ่อ... ดูคุ้นๆ มั้ยครับ
This card is the only thing that stands between the bad guys and the holding cell.การ์ดนี่เป็นสิ่งเดียว ที่อยู่ระหว่างคนเลวกับคุกนี่
The guard said that you were working a couple nights ago.การ์ดบอกว่าคุณทำงานอยู่ เมื่อสองสามคืนที่แล้ว
Those cards, they were in Coulson's locker, not in his jacket.การ์ดพวกนั้น มันอยู่ในตู้ล็อคเกอร์ของ โคลสัน ไม่ใช่ในแจ็คเก็ตเขา
Dude, I swear, you had no idea that girl was involved with him.การ์ดพวกนี้ว่าง เธอช่วยฉันไว้
A guard's got a lot more power than you think.การ์ดมีอำนาจมากกว่าที่เธอคิด
A security guard for nut-jobs?การ์ดรักษาความปลอดภัย สำหรับงานขยะนี่นะ
How about I just start by talking to Vanessa and see where all this goes?การ์ดรู้ ว่าพวกเค้าเริ่มต้นกันที่ไหน เยี่ยม เป็นไง ฉันเพิ่งเริ่มคุยกับวาเนสซ่า
And I'm selling the mine.การ์ดวันวาเลนไทน์, นั้นคือสิ่งที่พวกเราทำกัน
It's a birthday card for Norma.การ์ดวันเกิดสำหรับนอร์มา
That's incredible.การ์ดวิเศษหรอ? ไม่น่าเชื่อเลย
His personal guards have them at elevator.การ์ดส่วนตัวของเขา มีบัตรนี้ตรงลิฟท์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การ์ด
Back to top