ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การแสดงออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การแสดงออก*, -การแสดงออก-

การแสดงออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแสดงออก (n.) expression See also: show-off
English-Thai: HOPE Dictionary
hearts and flowersการแสดงออกซี่งความรู้สึกในใจ
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
denotationn. การแสดงออก,ความหมายเครื่องหมาย,ชื่อ., See also: denotative adj. ดูdenotation
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exhibitive(เอคซิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ซึ่งเป็นการโอ้อวด.
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
ostentation(ออสเทนเท'เชิน) n. การโอ้อวด,การเอาหน้า,การแสดงออก, Syn. showiness
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน
rapture(แรพ'เชอะ) n. ความปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ความลืมตัว,ความปีติยินดีอย่างหลือล้น,การแสดงออกซึ่งความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
self-expressionn. การแสดงออกโดยตัวของมันเอง., See also: self-expressive adj.
vent 2(เวนทฺ) n. การแสดงออก,การเปล่งเสียง,การขับออก. vt. แสดงออก,ปล่อยอารมณ์,ระบาย,ทำให้บรรเทา,จัดให้มีทางออก. vi. ระบาย,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง, Syn. expression,utterance,outlet,passage,express,air
English-Thai: Nontri Dictionary
exhibit(n) ของประกวด,การแสดงออก,นิทรรศการ
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expressการแสดงออก [การแพทย์]
Expressionการแสดงออก,การบีบ,การแสดงออก [การแพทย์]
Motivational Affective Functionการแสดงออกทางอารมณ์ [การแพทย์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
Vectorดีเอ็นเอพาหะพลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
presentment (n.) การแสดงออก
expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า Syn. facial expression
facial expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า
overt act (n.) การแสดงออกอย่างชัดแจ้ง
storm (n.) การแสดงออกอย่างรุนแรง See also: อารมณ์ที่แสดงออกอย่างรุนแรง Syn. outburst, rag
foppery (n.) เสื้อผ้า, กิริยาท่าทางหรือการแสดงออกของผู้ชายเจ้าสำอาง
outlet (n.) วิธีการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก
self-command (n.) ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี See also: การคุมสติ, การสามารถควบคุมอารมณ์ Syn. self-control, self-restraint, unexcitability
unexcitability (n.) ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี See also: การคุมสติ, การสามารถควบคุมอารมณ์ Syn. self-control, self-restraint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And socially, she displays outstanding leadership qualities.การเข้าสังคม การแสดงออก เหนือเกณฑ์มาตรฐาน
Have you ever heard the expression, "Hurts so good"?คุณเคยได้ยิน การแสดงออก "เจ็บดี"?
The act of hypnosis is freewill.การแสดงออกของการสะกดจิตเป็นเจตจำนงค์อิสระ
Where's the hand-wringing and the, uh, mishegas?การแสดงออกของความทุกข์หรือความวิตกกังวลในอ้อมกอดและการบิดมือร่วมกันหล่ะอยู่ไหน แล้วไหนจะ, เอ่อ เรื่องไร้สาระ?
Your presence, your actions, can only be inferred by a certain...การแสดงออกของคุณ ท่าทางของคุณ สรุปได้แค่บางอย่างเท่านั้น...
That expression you have, is a symptom of the "weekend Dad" phenomenon!การแสดงออกของคุณเป็นอาการของ\ ปรากฏการณ์พ่อสุดสัปดาห์
You're over-reacting, it's none of your business.การแสดงออกของคุณเหมือนกัน คุณห้ามมันไม่ได้
Everyone's expression looks great.การแสดงออกของทุกคนดีมาก
To express myself is through a fight.การแสดงออกของผมคือการต่อยมวย
You know, his reactor blew a while back.การแสดงออกของเขามันค่อนข้างรุนแรง
All show, right?การแสดงออกดีกว่าพูดใช่ไหมล่ะ
You know...การแสดงออกทางสีหน้าของอดีตนางฟ้าฮโยริคือ...
Specific sexual act.การแสดงออกทางเพศสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างนั้น
Our grand gesture ruined, destroyed, decimated.การแสดงออกที่ชัดเจนพังไปแล้ว , ถูกทำลายแล้ว, พังยับเยิน
Delayed onset PTSD can cause violent outbursts brought on by seemingly minor events.การแสดงออกที่ล่าช้าของอาการPTSD\ ทำให้เกิดการบันดาลโทสะได้ แม้กับเหตุการณ์เพียงเล็กน้อย
The expression's consumed you.การแสดงออกนั่นมันกินคุณ
Expression consumed her.การแสดงออกมันกินเธอไป
The act of acknowledging your sins is terrifying.การแสดงออกว่ารู้ว่าทำบาป เป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัว
Expression is the manifestation of your will.การแสดงออกอย่างชัดเจนของหนู
It's not a serious attack on the revenue. Its primary importance is symbolic.มันไม่ใช่เรื่องของรายได้ครับ เป็นเรื่องของการแสดงออก
It's only symbolic if we choose to make it so.มันจะเป็นการแสดงออก ถ้าเราคิดว่ามันเป็น
It's like an expression of rage... by people who feel neglected and turned away by the system.เป็นเหมือนกับการแสดงออก / เวลาที่เราโกรธ... การแสดงออกของคนที่รู้สึกถูกทอดทิ้ง / และหันหลังกลับไปตามสัญชาติญาณ
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา"
The rumba, is a vertical expression of a horizontal wish,รัมบ้า เป็นการแสดงออกในแนวดิ่ง ของความปรารถนาในแนวขวาง
You have a gift for expression. And if Mrs. Nita adopts Pumpkin that is hardly a threat but a young girl with eyes like rain...เธอมีพรสวรรค์สำหรับการแสดงออก ถ้าคุณนายนิตะรับฟักทองเป็นลูกบญธรรมมันคงเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก
His voice, his gestures...เสียงของเขา การแสดงออกของเขา
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.พวกย้ำคิดย้ำทำจะคลายความวิตกกังวล/Nได้ด้วยการแสดงออกถึงแรงกดดัน
This CM's theme is portraying something that a human being can't we want something full of impact then can't it be other anime artist?ธีมของโฆษณานี้อยู่การแสดงออกของนิสัยบางอย่างของคน ที่คนแสดงไม่ได้ เราต้องการบางอย่างที่สะดุดตามากๆ งั้นไม่ไปหานักเขียนคนอื่นล่ะ?
The way I've been acting.เรื่องการแสดงออกของฉัน
Freud would tell you the boy is merely a manifestation of your subconscious.ฟรอยด์จะบอกคุณว่าเด็กผู้ชาย คือการแสดงออกของจิตใต้สำนึก
Freud would tell you that the boy's merely a manifestation of your subconscious.ฟรอยด์จะบอกคุณว่าเด็กผู้ชายคือการแสดงออกของจิตใต้สำนึก
It also has unique characters... to express our minds that's our most important thing.เราสามารถใช้มัน... . ในการแสดงออกถึงความคิดของเรา มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา
This is about the poor judgment you have been displaying in this department for months now!นี่มันเป็นเรื่องการแสดงออกถึง การขาดวิจารณญาณ ในแผนกนี้มาเป็นเดือนๆ แล้ว
HONESTY MAY BE THE BEST POLICY IN SOME ZIP CODES,การพูดความจริงอาจเป็นการแสดงออกที่ดีที่สุดสำหรับบางคน
I hate that expression, too.ชั้นเกลียดการแสดงออกอย่างนั้นด้วย
Satisfactory."การแสดงออก น่าพอใจ"
Everything about expression and creativity and art.ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ
Yes, it's obvious in your expression.ใช่ มันเป็นที่ชัดเจน เห็นจากการแสดงออกของคุณ
She has none of the usual manifestations.เธอไม่มี การแสดงออกอย่างชัดเจน
Is this how you show your friendship... By bludgeoning him with guilt?นี่คือการแสดงออกถึงมิตรภาพของคุณเหรอ เอาความผิดฟาดหัวเขา?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การแสดงออก
Back to top