ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเลิกล้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเลิกล้ม*, -การเลิกล้ม-

การเลิกล้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเลิกล้ม (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การยกเลิก
การเลิกล้ม (n.) close See also: cancellation, annulment Syn. การยกเลิก, การเลิก
English-Thai: HOPE Dictionary
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
rescission(รีซิส'เ'ิน) n. การยกเลิก,การเลิกล้ม,การลบล้าง,การเพิกถอน,การกลับ,การฆ่า
English-Thai: Nontri Dictionary
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเลิกล้ม
Back to top