ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเพ่งพินิจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเพ่งพินิจ*, -การเพ่งพินิจ-

การเพ่งพินิจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเพ่งพินิจ (n.) contemplation See also: consideration, deliberation, examination Syn. การพินิจพิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contemplationการเข้าฌาน, การเพ่งพินิจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเพ่งพินิจ
Back to top