ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเคลื่อนย้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเคลื่อนย้าย*, -การเคลื่อนย้าย-

การเคลื่อนย้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเคลื่อนย้าย (n.) transportation Syn. การขนย้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
data transferการถ่ายโอนข้อมูลหมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่เก็บในตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการย้ายที่เก็บจากสื่อเก็บหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งก็ได้ หรือบางทีอาจหมายถึง การย้ายข้อมูลจากโปรแกรมหลัก (master program) ไปทำงานยังโปรแกรมย่อย (subprogram)
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
mobility(โมบิล'ลิที) n. ความสามารถในการเคลื่อนไหว,การเคลื่อนไหวไปมา,การเคลื่อนย้าย
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
English-Thai: Nontri Dictionary
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
mobility(n) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moveการย้าย, การเคลื่อนย้าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
translocation๑. การเคลื่อนย้าย๒. การสับเปลี่ยน [มีความหมายเหมือนกับ interchange ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
translocationการเคลื่อนย้าย, การเคลื่อนย้ายอาหาร น้ำ หรือ สารละลายต่าง ๆ จากส่วนหนึ่งไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Discardการจำหน่ายหนังสือออกหมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ
Locomotionการเคลื่อนที่, การเคลื่อนย้าย, เคลื่อนไหว, การเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Mobility การย้าย ดู Residential Mobility (Residential Mobility หมายถึง การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น, ดู Spatial Mobility (Spatial Mobility หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ การย้ายของบุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ ) [สิ่งแวดล้อม]
Radioecologyนิเวศวิทยารังสี, การศึกษาผลกระทบของสารกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อระบบนิเวศ สารกัมมันตรังสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของตัวมันเอง และมีวัฏจักรการเคลื่อนย้ายในระบบนิเวศภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (หิน ดิน น้ำ และอากาศ) ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ กัน เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ส่งผลกระทบทางชีววิทยาและการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
removabilty (n.) การเคลื่อนย้าย
travel (n.) การเคลื่อนย้าย
removal (n.) การเคลื่อนย้ายได้ See also: การถอนออก, การย้ายออก Syn. dismissal, discharge, extraction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Teleportation. Stopping time.การเคลื่อนย้าย หยุดเวลา
Murphy's moving!การเคลื่อนย้ายของเมอร์ฟี่!
Murphy's moving!การเคลื่อนย้ายของเมอร์ฟี่! การ เคลื่อนย้ายของเมอร์ฟี่!
My ascension from this world to a world beyond.การเคลื่อนย้ายจากโลกใบนี้ ไปสู่โลกอีกใบที่สุดจะหยั่งถึง
That's a good job moving around last night.การเคลื่อนย้ายจุดยิง.. เมื่อคืนนี้ทำดีมากนะ..
Time displacement leaves a molecular signature.การเคลื่อนย้ายผ่านมิติเวลา จะมีโมเลกุลตกค้าง
Removal will damage a section.การเคลื่อนย้ายออกไป จะทำให้บางส่วนเสียหาย
Transfer of money from a nomadic culture that has always known jewelry is the easiest way to move wealth.การเคลื่อนย้ายเงิน ในวัฒนธรรมของพวกนอมาดิค เป็นเรื่องที่เรารู้กันดี อัญมณีเป็นทางที่ง่ายที่สุด ที่จะเคลื่อนย้ายความมั่งคั่ง
That transfer you were talking about?การเคลื่อนย้ายเงินที่คุณพูดถึง
Civilians have been evacuated, and there are reports of casualties in many areas.พลเรือนได้รับการเคลื่อนย้ายและมี รายงานของผู้เสียช?
This is so moving. I think I'm going to cry!นี้เพื่อให้การเคลื่อนย้าย ฉันคิดว่าฉันจะร้องไห้!
'The Japanese Economy and the Movement to Direct Investment'.'เศรษฐกิจญี่ปุ่นและการเคลื่อนย้ายการลงทุน'
Ladder 49, portable one to portable three, Jack, are you all right?ลัดเดอร์ 49 ขอหนึ่งคนสำหรับการเคลื่อนย้าย / 3 แจ็ค นายเป็นไงบ้าง?
I was thinking about transferring to a truck.ฉันคิดถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายรถดับเพลิง
It is most likely that they've removed the corpses to conceal the truth.มันเหมือนกับว่ามีการเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังความจริง
Y'all get on out the way now. Move, man!พวกคุณที่มีบนออกวิธีตอนนี้\การเคลื่อนย้าย, ผู้ชาย!
I'd go do my tour and move out of here.ฉันจะไปการท่องเที่ยวของฉันและการเคลื่อนย้ายทำออกจากที่นี่
It starts in my head and moves down to my hands, and my stomach, and then lower, and...มันเริ่มต้นในหัวของฉันและการเคลื่อนย้ายลงเพื่อมือของฉัน และท้องของฉัน, และแล้วทำให้ตกต่ำ, และ...
Suresh? What's he doing there?เราห้ามการแพร่พันธุ์ของพวกเขา เราจำกัดการเคลื่อนย้ายของพวกเขา
Every day.ผลของการเคลื่อนย้ายผู้สงสัยอย่างปลอดภัย
Uh, no. No. I just thought I would handle his transfer.เปล่าค่ะ แค่นึกว่า ฉันจะเป็นคนคุมการเคลื่อนย้าย
He should have her in custody soon, so we can hold off on the Chuck transfer for the time being.และจะได้ตัวเร็ว ๆนี้ หยุดการเคลื่อนย้ายชัคไว้ก่อน
That's why we're going to work three-man shifts.นั่นแหละทำไมเราถึงต้องมี ผู้ชายสามคนในการเคลื่อนย้าย
I want it moved.ฉันต้องการเคลื่อนย้ายมัน
Hello? MNU. We are here to serve eviction notices.หวัดดี MNU พวกเรามาบอกเรื่องประกาศการเคลื่อนย้าย
What is eviction?อะไรคือการเคลื่อนย้าย?
Sir, we have to serve you an eviction notice.พวกเราต้องประกาศการเคลื่อนย้าย
District 9 was demolished after the alien resettlement operation was completed.เขต9 ได้ถูกรื้อถอน หลังจากที่การดำเนินการเคลื่อนย้ายเอเลี่ยนแล้วเสร็จ
Tell him I want to transfer.บอกเขาว่าฉันต้องการเคลื่อนย้าย
Tell him that we intercepted his father while being transported and that he's back at Castle.บอกเขาว่า เราขัดขวางการเคลื่อนย้าย พ่อของเขา และนำเขากลับมาที่ป้อม
One of our recon teams intercepted his transport as FULCRUM was moving him.ทีมหนึ่งของเรา สกัดการเคลื่อนย้าย ของFULCRUM ตอนที่เขากำลังย้ายตัวพ่อคุณ
For the sake of portability and efficiency,เพื่อประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
Their observed phase shift in the diffusing electrons inside the ring already demonstrated the electric analogue of the Aharonov-Bohm quantum interference effect.พวกเขาสังเกตเห็น ระยะการเคลื่อนย้าย ในอิเลคตรอนที่กระจาย อยู่ในวงแหวนโลหะ แล้วก็แสดงให้เห็นว่า
I need to evacuate this facility.ผมต้องการเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์นี้
Medical code states the treatment and transport of a patient is... to be determined at the discretion of his attending physician.ตามหลักทางการแพทย์ระบุว่า การรักษาและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
It's signal appears to be blocking our communications and transporter abilities.สัญญาณมันปิดกั้นการติดต่อสื่อสาร และการเคลื่อนย้ายมวลสารของเรา
He was talking about genetic algorithms, quantum teleportation.เขาพูดถึงอัลกอริทึมของยีนส์ เรื่องการเคลื่อนย้ายสภาวะ
Is shielded against beaming technology.ทำให้ป้องกันการเคลื่อนย้ายได้
And moving her now would be as good as killing her.และการเคลื่อนย้ายร่างของเธอตอนนี้อาจจะฆ่าเธอได้
You're talking about a teleportation device, aren't you?คุณกําลังพูดถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุอย่างนั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเคลื่อนย้าย
Back to top