ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การวิพากย์วิจารณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การวิพากย์วิจารณ์*, -การวิพากย์วิจารณ์-

การวิพากย์วิจารณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การวิพากย์วิจารณ์ (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การตำหนิ, การต่อว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การวิพากย์วิจารณ์
Back to top