ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การวาดเขียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การวาดเขียน*, -การวาดเขียน-

การวาดเขียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การวาดเขียน (n.) drawing See also: painting, portraying, variegated, designs Syn. การระบายสี, ลวดลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การวาดเขียน
Back to top