ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portraying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portraying*, -portraying-

portraying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs

portraying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロリコン;ロリ[, rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style
美人画[びじんが, bijinga] (n) Ukiyo-e portraying beautiful women

portraying ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design FR: peinture [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portraying
Back to top