ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

designs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *designs*, -designs-

designs ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชามเบญจรงค์ (n.) name of Thai porcelain with designs in five colours Syn. เครื่องเบญจรงค์
เครื่องเบญจรงค์ (n.) name of Thai porcelain with designs in five colours Syn. ชามเบญจรงค์
เบญจรงค์ (n.) name of Thai porcelain with designs in five colours Syn. ชามเบญจรงค์, เครื่องเบญจรงค์
ถมปรักมาศ (n.) pieces of niello worked in gold or silver designs

designs ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, 狼子野心] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 不怀好意 / 不懷好意] harbor evil designs; harbor malicious intentions
见财起意[jiàn cái qǐ yì, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 见财起意 / 見財起意] seeing riches provokes evil designs

designs ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
紅型[びんがた, bingata] (n) method of dyeing, developed in Okinawa, in which a single stencil is used to produce richly polychromatic designs; traditional dyed cloth from Okinawa

designs ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours FR:
ชามเบญจรงค์[n. exp.] (chām bēnjar) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours FR:
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
ถมปรักมาศ[n.] (thomprakmāt) EN: pieces of niello worked in gold or silver designs FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า designs
Back to top