ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การละเว้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การละเว้น*, -การละเว้น-

การละเว้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การละเว้น (n.) exemption See also: exception, exclusion Syn. การเว้น
การละเว้น (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก
English-Thai: HOPE Dictionary
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
omission(โอมิส'เชิน) n. การละเว้น,การละเลย, Syn. neglect
omissive(โอมิส'ซิฟว) adj. เป็นการละเว้น,เป็นการละเลย,
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nonfeasanceการละเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
omissionการละเว้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omission, Criminalการละเว้นทางอาญา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
celibacy (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity, sexual abstention
sexual abstention (n.) การละเว้นจากการร่วมเพศ Syn. chastity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In paradise, all is forgiven.บนสวรรค์ สิ่งเหล่านั้นจะได้รับการละเว้น
The children of god who are exempt from entrance exams...เด็กๆของพระเจ้า ผู้ได้รับการละเว้น จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย...
But what's with the "Kill the infidel" routine?แต่อะไรล่ะืคือการละเว้น สิ่งนอกรีตที่ต้องทำประจำๆ
Are you familiar with the sin of omission?คุณคุ้นๆกับบาปแห่งการละเว้นมั้ย?
I figured you for an abstainer.ฉันคิดทางออกสำหรับเธอแล้วในการละเว้น
Give us the name of the true infidel, and Northman and Compton will be spared.จงบอกชื่อพวกต่อต้านมา และนอร์ทแมนกับคอมพ์ตัน จะได้รับการละเว้น
"he shall be pardoned.เขาจะได้รับการละเว้นโทษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การละเว้น
Back to top