ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การรายงานข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การรายงานข่าว*, -การรายงานข่าว-

การรายงานข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรายงานข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การลงข่าว, การออกข่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coverage (n.) การรายงานข่าว Syn. reporting, reportage
newscasting (n.) การรายงานข่าว Syn. broadcasting, publicizing
publicizing (n.) การรายงานข่าว Syn. broadcasting, newscasting
reportage (n.) การรายงานข่าว
reporting (n.) การรายงานข่าว Syn. broadcasting, newscasting, publicizing
sportscast (n.) การรายงานข่าวกีฬาทางวิทยุ
newscast (n.) การรายงานข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. telecast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Buther Appeal Court judges found that falsifying news isn't actually against the law.การรายงานข่าวเท็จ ไม่ใช่การกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
Welcome to Evening Spot, I'm Nishiyama Saeko.ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวช่วงเย็นค่ะ,ดิฉัน นิชิยาม่า เซโกะ
By the news of last night's riot.จากการรายงานข่าวเหตุจราจลเมื่อคืนนี้
So much for keeping the media out.เป็นการรายงานข่าว ที่มากเกินไป
The program hit on keywords Hassan, nuclear, Bauer, but all three have been in the news in the last few hours.รายการหัวข้อที่นึกได้ ฮาสซาน,นิวเคลียร์,บาวเออร์ แต่ทั้งสามอย่างมีการรายงานข่าว ในสองสามชั่วโมงที่ผ่านมา
First, I saw the news report on Kuti, the president of Zamibia, but then in my dream, I saw Beethoven.ตอนแรกก็เห็นการรายงานข่าวของ กูตี ประธานาธิบดีประเทศซามิเบีย แต่หลังจากนั้นในฝัน ผมเห็นบีโทเฟ่น
Nothing about these cases?ไม่มีการรายงานข่าวเรื่องนี้เลยหรือ
We have a news flash.นี่คือการรายงานข่าวด่วน
I've also been tracking the media coverage of Daniel online.ฉันยังคงตามข่าว การรายงานข่าวในออนไลน์ของแดนเนียล
Right after I deployed, Emily was watching TV, and there was coverage on the troops in Afghanistan.ขวาหลังจากที่ฉันนำไปใช้เอมิลี่ได้รับการดูทีวี และมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการทหารในอัฟกานิสถาน
He was faking a haunted house. Abed Nadir with the late report.นี่คืออาเบด แนเดียร์กับการรายงานข่าวสาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การรายงานข่าว
Back to top