ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การรับรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การรับรอง*, -การรับรอง-

การรับรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรับรอง (n.) proof See also: confirmation, accreditation, certification Syn. การยืนยัน
การรับรอง (n.) ratification See also: confirmation Syn. การยืนยัน
การรับรอง (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การให้คำมั่น
การรับรอง (n.) guarantee See also: assurance, insurance Syn. การยืนยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) {exemplified,exemplifying,exemplifies} vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย,ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify,depict
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty
reception(รีเซพ'เชิน) n. การรับ,การรับรอง,การต้อนรับ,งานตอบรับ,การรับวิทยุ,การรับเข้า
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
warranty(วอร์'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การอนุญาต,การมอบอำนาจ,หนังสือรับรอง,หนังสือค้ำประกัน,หมาย, Syn. assurance,guarantee
English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น
reception(n) การต้อนรับ,การรับรอง,การรับเข้า
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
certificationการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร, การให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comity๑. ไมตรีจิตระหว่างประเทศ๒. การรับรองการใช้อำนาจอธิปไตย (ของประเทศอื่น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
recognitionการรับรอง [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
certification (n.) การรับรอง
guaranty (n.) การรับรอง See also: การค้ำประกัน, การรับประกัน Syn. certification, warrant, promise
warrantableness (n.) การรับรองได้ See also: การอนุญาต, การมอบอำนาจ
accredited (adj.) ที่มีการรับรอง Syn. approved, guaranteed
certifiable (adj.) ที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการว่าวิกลจริต Syn. certified
certified (adj.) ที่มีการรับรอง Syn. accredited, approved, guaranteed
endorse (vt.) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ See also: อนุญาตอย่างเป็นทางการ Syn. approve, confirm, support Ops. condemn, denounce
guaranteed (adj.) ที่มีการรับรอง Syn. accredited, approved
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Grobet's approval is key to securing my leadership at the company.การรับรองของคุณโกรเบตเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำที่บริษัท
His acceptance is a top priority.การรับรองของเขาถือเป็น สิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด
Celebrity endorsement really works!การรับรองโดยคนดัง มันได้ผลจริง ๆ
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1,000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1,000 ดอลลาร์
Gr... That's gross!คุณก็รู้เธอได้รับการรับรองมาอย่างดี
She's potty. Certifiable.เธอเป็นคนไม่เต็มเต็ง ผ่านการรับรอง
Yes, we did talk about that, but there is a new drug that's just been approved.ใช่ เราไม่ได้คุยกันเรื่องนั้น แต่มียาตัวใหม่ที่ผ่านการรับรองแล้ว
So it will be approved if you applied?ถ้าคุณยื่นคำร้องแล้ว จะได้รับการรับรองเหรอ
I don't need an assurance of my life.ฉันไม่ต้องการการรับรองความปลอดภัยของชีวิตของฉัน
I believe they're fully accredited too.ฉันเชื่อว่าพวกเขา ได้มาตรฐานการรับรองเช่นกัน
Yeah. Yeah, they're fully accredited.ใช่ๆ พวกเขาได้มาตรฐานการรับรอง
So Donald Lopez. We need verification from Van Nuys court.โดนัลด์ โลเปซ เราต้องการ การรับรองจากศาลแวน นายส์
But the astronaut's plans for space travel first have to be approved by the FAA.แต่แผนสำหรับนักบิน สำหรับการท่องอวกาศ... ...อย่างแรกต้องได้การรับรองจาก กองการบิน ให้ได้รู้ถึงแผนการบิน
That crate is a bonded humanitarian shipment certified by the United Nations.ลังนี้ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติแล้ว
All of them surprisingly legal. So they wouldn't have harmed him?ทั้งหมดได้รับการรับรองทางกฏหมาย
Block his references to other hospitals.ปิดกันการรับรองเขาจากโรงพยาบาลอื่น
Had trouble getting my release papers approved.มีปัญหานิดหน่อย กับการให้ใบปล่อยตัวได้รับการรับรองน่ะ
If I had a certified lunatic coming around my house,ถ้าฉันมีคนบ้าได้รับการรับรองมารอบ ๆ บ้านของฉัน
You don't want to talk to me like that. Really? Aren't you the guy poisoning people?มันเป็นตึกที่ได้รับการรับรอง ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
The IWC has presided over one of the greatest environmental catastrophes of all time.เป็นองค์กรเดียวที่ทำงาน เกี่ยวกับการล่าวาฬ และได้รับการรับรองอย่าง เป็นทางการจาก ยูเอ็น โดยพื้นฐานแล้ว องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่มีเขี้ยวเล็บ
Mr. Patel here is one of our certified computer technicians.คุณพาเทล, นี่คือหนึ่งในช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรอง
I've got my meds straightened out,ฉันได้การรับรองจากแพทย์แล้ว
"Inspected and certified August 12 by G. Carson. "ทำการตรวจสอบและได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 12 ส.ค. โดย จี. คาร์สัน
You've guaranteed your father's protection.คุณจะได้รับการรับรองว่า พ่อคุณจะได้รับความคุ้มครอง
You were board-certified in '99?คุณเป็นคณะกรรมการรับรองในปี 99 เหรอ?
Right now, there's no guaranteeตอนนี้ ไม่มีการรับรอง
But it's worrisome that Qing's recognition of the Crown Prince is so delayed.แต่ก็น่ากังวลใจนะ ทำไมการรับรองจากชิงถึงได้ช้านัก
The Crown Prince's position won't be stable unless he receives Qing's recognition.ฐานะของรัชทายาทยังไม่มั่นคง นอกจากจะได้รับการรับรองจากต้าชิง
The Qing emissary? Is it because of the Crown Prince's recognition?คณะทูตชิงหรือ ใช่เรื่องการรับรององค์รัชทายาทหรือเปล่า
All right, just out of curiosity and that's all...ถูกทดสอบทางการแพทย์ ได้รับการรับรองจากFDAแล้วด้วย
And as of this moment, any action is unsanctioned.และจากนี้ต่อไป, ทุกปฏิบัติการ ไม่ถือว่าได้รับการรับรอง หากพวกคุณต้องการเลิก
It's been endorsed by the White Citizens' Council.มันได้รับการรับรอง จากสภาพลเมืองผิวขาว
Certified, but I'm not a psychiatrist.ผ่านการรับรอง แต่ไม่ใช่จิตแพทย์
The money's going through, but that doesn't guarantee anything.จ่ายเงินไปแล้ว แต่ไม่มีการรับรองอะไรทั้งนั้น
That--that is not a ringing endorsement for... oh!นั้น.. แบบว่าไม่ได้รับการรับรองจาก...
Be very careful not to mistake this for a stamp of approval, or sanction from me for you to wage some sort of personal war.อย่าเข้าใจผิดคิดว่า มันได้รับการรับรองจากทุกฝ่าย หรือการแทรกแซงจากผม เพื่อให้คุณมีปัญหาส่วนตัวกับทุกฝ่าย
"Certified fresh till 2015."สดผ่านการรับรองจนถึงปี 2015
Well, we're 100% locally sourced, biodynamic, and you get a free affirmation with every order.อาหารของเรามาจากท้องถิ่นและปลอดสารพิษ และคุณจะได้รับการรับรอง\ ในทุกเมนู
Alaric'll be released as soon as the letter is authenticated.อลาริคจะถูกปล่อยตัว เมื่อเอกสารได้รับการรับรอง
Birth certificates notarized and authenticated.สูติบัตรได้รับการรับรองแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การรับรอง
Back to top