ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การระบายสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การระบายสี*, -การระบายสี-

การระบายสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การระบายสี (n.) drawing See also: painting, portraying, variegated, designs Syn. การวาดเขียน, ลวดลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
paint(n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
au premier coup; alla prima; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glaze๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some artists use sponges for painting.ศิลปินบางคนใช้ฟองน้ำในการระบายสี
It would have been like painting Tupperware.มันเหมือนกับการระบายสี ทัพเพอร์แวร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การระบายสี
Back to top