ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยินยอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยินยอม*, -การยินยอม-

การยินยอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยินยอม (n.) approval See also: permission Syn. การอนุญาต
การยินยอม (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
indult(อินดัลทฺ') n. การยินยอมจากองค์สันตะปาปาให้ได้รับการยกเว้นจากกฎของศาสนาโรมันคาธอลิค
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
cession(n) การยกให้,การยอมให้,การยินยอม
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
yield (n.) การยินยอม See also: การละทิ้ง, การยอมจำนน, การอนุญาต
affirmative (n.) ข้อความที่แสดงการยินยอม See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
affirmative (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. agreeing, affirming Ops. negative
affirming (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. agreeing Ops. negative
agreeing (adj.) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม See also: ซึ่งเห็นพ้อง Syn. affirming Ops. negative
get the nod (sl.) ได้รับการยินยอม Syn. got the nod
got the nod (sl.) ได้รับการยินยอม Syn. get the nod
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you see you have to get their permission first.อืม คุณก็รู้ว่าอย่างแรกเลยคุณต้องได้รับการยินยอมจากพวกท่านเสียก่อน
A marriage doesn't last that long without allowing the other person to be who he has to be.การแต่งงานไม่ยืนยาวอย่างนั้น โดยปราศจากการยินยอมให้อีกคนหนึ่ง เป็นคนที่เขาต้องเป็น
If we chart,we won't get consent.ถ้าเราทำเป็นลายลักษณ์อักษร เราก็จะไม่ได้รับการยินยอมให้ทำ
The patient's life may depend on her consenting.ชีวิตของคนไข้ อาจจะขึ้นอยู่กับการยินยอมของเธอ
Attractive tax opportunities for foreign investment restrictive building consent and massive hedge-fund bonuses.ก็เพราะอัตราภาษีที่ล่อใจผู้ลงทุนต่างชาติ การยินยอมในข้อจำกัดต่างๆ กับเงินโบนัสก้อนโต
I'm gonna call in. See if we can track down the owner for consent.เดี๋ยวฉันเช็คแป๊บ ดุว่าจะหาการยินยอมจากเจ้าของได้หรือไม่
You're telling me that if the federal government wants to get Walter Bishop out of a mental institution, they can't do that without the consent of his son?คุณจะบอกผมว่าถ้ารัฐบาลกลางต้องการ ให้วอลเตอร์ บิชอบ ออกจากรพ.โรคจิต พวกเค้าจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกชายเขาก่อนใช่มั๊ย ?
Just because I pay their allowance? Well, this is fantastic!เพียงแค่ มอบการยินยอมให้กับพวกเขา มัน มหัศจรรย์ มากเลย
Until you catch Hong Gil Dong and the culprits, no one can be released without my permission!จนกว่าเจ้าจะจับฮงกิลดงและนักโทษได้ จะไม่มีใครถูกปล่อยตัวโดยปราศจากการยินยอมจากข้า
We require your scrawl on this eviction notification.พวกเราต้องการลายเซ็นต์ในการยินยอม เคลื่อนย้ายรังของพวกแก
All those negotiations and arguments, and secrets and compromises.ทุกๆการเจรจาและการถกเถียง ทุกความลับและการยินยอม
Without your permission, I can't disclose anything you tell me to anyone.โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมของคุณ ผมไม่สามารถเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณบอกกับคนอื่นได้
After I got concessions from the union,หลังจากที่ผมได้รับการยินยอมจากสหภาพ
You can't sign anything without my consent.เธอไม่สามารถเซ็นอะไรได้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากฉัน
Oh, not quite yet. I still have to ask permission.โอว นั่นยังไม่ทั้งหมดหรอตอนนี้ พ่อต้องได้รับการยินยอมก่อน
The person whose permission i seek is eric.คนที่พ่อต้องได้รับการยินยอมก็คือ เอริค
Not to mention the fact that Agent Benford's already been thoroughly vetted, including submitting to a polygraph.ยังไม่ได้ระบุถึง ความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่เบนฟอร์ด ได้ทำการตรวจสอบ มาอย่างละเอียดยิบแล้ว รวมถึงการยินยอม เข้าเครื่องจับเท็จ
So we'd need her permission, right?แสดงว่าเราจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากเธอ
'Cause there's very specific paperwork that has to be submitted quarterly on this.เพราะว่าเอกสารพวกนี้ได้ระบุอย่างชัดเจน นั่นจะต้องมีการยินยอม ไตรมาสเอกสารพวกนี้
Without permission from the other party. Touching her thighs, is considered sexual harassment.ถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง การแตะต้องต้นขาเธอถือเป็นลวนลามทางเพศ
Hospital liability and disclaimer forms, and organ donor authorization.แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยินยอม.. ให้บริจาคอวัยวะ
This is the one place that he owns that my guards haven't searched, so... with your permission...ที่นี่คืออีกที่หนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของ ซึ่งคนของผมยังไม่ได้ทำการค้นหา ดังนั้น... ด้วยการยินยอมของคุณ...
She has a concern that I'm turning the "Spectator" into a tabloid, but I'm very happy to give her story approval.ฉันรู้ว่าเธอกังวล ที่ฉันทำงานกับ "Spectator" ลงในแทบลอยด์ แต่ฉันมีความสุขมากๆที่เรื่องของเธอได้รับการยินยอม
Light Fae officials may have been compromised.คนนึงได้รับการยินยอมบางอย่าง
A-a-and I can't use a DEA safe house without writing him up.และผมไม่สามารถใช้เซฟเฮ้าส์ของปปส.ได้ ถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากเขา
Consent from the owner, clear visibility of the inside, a suspect already under arrest...ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบ้าน เหตุการณ์จากด้านในคลี่คลาย ผู้ต้องสงสัย/Nถูกจับกุมแล้ว
By royal assent of the king's Quartering Act, madam.โดยการยินยอมของกษัตริย์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งทัพครับผม
The dominant and the submissive agree and acknowledge that all that occurs under the terms of this contract will be consensual, confidential.ผู้เป็นนายและเป็นบ่าวรับทราบในข้อตกลง ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ภายใต้สัญญานี้ เป็นการยินยอมร่วมกัน
For a Muslim woman, marriage is a lilting dance of duality... strength and submission.สำหรับผู้หญิงมุสลิม การแต่งงานคือการร่ายรำแห่งชีวิตคู่ ความแข็งแกร่งและการยินยอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยินยอม
Back to top