ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยังชีพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยังชีพ*, -การยังชีพ-

การยังชีพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยังชีพ (n.) occupation See also: trade, vocation, profession, career, calling Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การทำมาหากิน
English-Thai: HOPE Dictionary
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
subsistence(ซับซิส'เทินซฺ) n. การมีอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ,วิธีการอยู่รอดหรือดำรงชีพ,แหล่งอาหารและปัจจัยการยังชีพอื่น ๆ ,สิ่งที่มีอยู่,สิ่งที่เป็นของจริง, Syn. life,existence,sustenance
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,
English-Thai: Nontri Dictionary
subsistence(n) การเลี้ยงชีพ,การอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ
sustenance(n) อาหาร,ความช่วยเหลือ,การยังชีพ,การสนับสนุน,การค้ำจุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subsistenceการดำรงชีพ, การยังชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the same way, we have always exploited the Earth for sustenance.ในทำนองเดียวกัน เราได้ใช้ประโยชน์จากโลกในการยังชีพ
Children are a family's only asset as long as every extra pair of hands is a necessary contribution to its subsistence.สมบัติที่ครอบครัวมีอยู่คือเด็กๆเท่านั้น ตราบเท่าที่มีมือพิเศษทุกๆคู่ เป็นสิ่งจำเป็นในการยังชีพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยังชีพ
Back to top