ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพัฒนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพัฒนา*, -การพัฒนา-

การพัฒนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพัฒนา (n.) development See also: progress
การพัฒนาทางด้านภาษา (n.) language development
การพัฒนาภาษา (n.) language development Syn. การพัฒนาทางด้านภาษา
English-Thai: HOPE Dictionary
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
buildupn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth,evolution
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
cat1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
computer-aided translatioการแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAT (อ่านว่า ซีเอที) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอม พิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
ega(อีจีเอ) ย่อมาจาก enhanced graphics adapter (แปลว่า ตัวปรับต่อภาพเพิ่มความคม) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพกราฟิกบนจอภาพซึ่งบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาใช้อยู่ก่อน ในปัจจุบัน จอภาพได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีชื่อเป็นที่นิยม เรียกกันว่า วีจีเอ (VGA) และ ซุเปอร์วีจีเอ (SVGA) ซึ่งจะสามารถแสดงสีที่สวยกว่า กับทั้งมีความคมชัดมากกว่า ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
electronicsn. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการวิ่งของอิเล็กตรอนในสูญญากาศ หรือในสื่อที่เป็นแก๊ส
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
featuritisการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะด้านหมายถึง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นในแต่ละด้าน
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
ontogeny(ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
tronตรอน ย่อมาจาก the real time operating system nucleus หมายถึงระบบปฏิบัติการ ที่เน้นการทำงานแบบทันที (real time) มีผู้นำมาใช้ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ กล่าวคือ นำเอาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ แบบมารวมกัน
true basicทรูเบสิก เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
os(โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98
turing(ทัวริ่ง) เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาจากภาษาปาสกาลที่มหาวิทยาลัย โตรอนโต ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX)
ymodemวายโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูลซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบวายโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่าดู XMODEM ประกอบ
z80(ซีเอตตี) ย่อมาจาก Zilog 80 เป็นชื่อของไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ขนาด 8 บิตรุ่นโบราณ สมัยที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการซีพี/เอ็ม (CP/M) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้ใช้ตัวใหม่ชื่อ 8080 ซึ่งเร็วกว่าแทน
zmodemแซ็ดโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูล ซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM และ YMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบแซ็ดโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่า
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย
word processingการประมวลผลคำการประมวลคำหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้คำสั่งจัดให้แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กำหนดขนาดของหน้า กำหนดให้ให้หน้าหนึ่งมีกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดมีกี่ตัวอักษร นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขง่าย กับทั้งเก็บไว้ใช้ในโอกาสหลังได้ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จช่วย ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้ทำเพิ่มขึ้นได้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า แทรกภาพได้ ทำตารางประกอบได้ ตรวจแก้ตัวสะกดให้ได้ แม้แต่เสนอศัพท์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ก็ได้ ฯ
word processorโปรแกรมประมวลคำเครื่องประมวลคำหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลคำได้ (ดู word processing) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น WordStar, Word Perfect, Microsoft Word โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะมีคนใช้มาก โปรแกรมของคนไทยที่คนส่วนมากรู้จัก ก็มีหลายโปรแกรม เช่น ราชวิถีเวิร์ด และซียูไรท์เตอร์ (CU Writer) เป็นต้น
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
evolution(n) วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,การพัฒนา,พัฒนาการ
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
developmentการพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retardation๑. การเชื่องช้า๒. การพัฒนาล่าช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democratizationการพัฒนาประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Developmentการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Ajax (Web site development technology)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์) [คอมพิวเตอร์]
Applicationงานประยุกต์โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาคGift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Lots of Copies Keep Stuff Safeล็อคคิสLOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ
Maturationวุฒิภาวะ, ระดับวุฒิภาวะ, ร่างกายโตเต็มที่, การเจริญเต็มวัย, สมบูรณ์เต็มที่, การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเต็มที่, การเจริญเติบโตเต็มขั้น, การเจริญเต็มขั้น, การพัฒนาการของร่างกาย, การเจริญเติบโต [การแพทย์]
NOEL โนเอล No Observed - Effect Level (NOEL) หมายถึง ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Official Development Assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเองการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
Public service employmentการจ้างงานเพื่อการพัฒนาโดยรัฐ [TU Subject Heading]
Structured Query Languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างภาษาสำหรับกำหนดลักษณะของข้อมูล และค้นข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตาราง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทไอบีเอ็ม และปัจจุบันนี้ได้รับควมนิยมมากจนมีใช้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลายโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development Cooperationคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
Swedish International Development Cooperation Agencyสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสวีเดน [การทูต]
Vectorดีเอ็นเอพาหะพลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advance (n.) การพัฒนา See also: การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า Syn. development
advancement (n.) การพัฒนา See also: การรุดหน้า, ความเติบโต, ความคืบหน้า, ความรุ่งโรจน์
buildup (n.) การพัฒนา See also: กระบวนการเจริญเติบโต
cultivation (n.) การพัฒนา See also: การให้ความรู้ Syn. improvement
culture (n.) การพัฒนา See also: การปรับปรุง Syn. improvement
formation (n.) การพัฒนา
growth (n.) การพัฒนา See also: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย Syn. increase Ops. decrease, reduction
primordium (n.) การพัฒนาของเซลล์ในช่วงเริ่มสร้างอวัยวะ
amendment (n.) การพัฒนาขึ้น See also: การปรับปรุงขึ้น Syn. improvement
thaw (n.) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ไม่เป็นมิตรกันมาก่อน
process (n.) การพัฒนาต่อเนื่อง See also: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
acquisition (n.) การพัฒนาทักษะ
breakthrough (n.) การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ See also: (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี หรือทางการแพทย์) Syn. discovery
redeployment (n.) การพัฒนาใหม่
adolescence (n.) ขั้นกลางของการพัฒนา
age (n.) ระดับการพัฒนา
backlash (n.) ปฏิกิริยาที่รุนแรงและไม่เอื้อประโยชน์ (ทางด้านการพัฒนาของสังคมและการเมือง) Syn. revolt
crude (adj.) ที่ไม่มีการพัฒนา
diachronic (adj.) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม
epidemiology (n.) ต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And do all this choreographed sword-fighting.ได้เห็นการเคลื่อนไหว การพัฒนา และภาพรายละเอียดการต่อสู้ของดาบ
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.โดยแลกเปลี่ยนกับ การพัฒนา และผลิตอาวุธทำลายล้างประสิทธิภาพสูง (WMD) ใน ซังกาลา
The software development world is small,แวดวง การพัฒนา ซอฟ์ทแวร์ มันแคบนะ
The muscle development appears consistent, the distinct curvature of the femur is undeniable.การพัฒนาของกล้ามเนื้อเห็นชัดว่าเหมือนกัน มีรูปร่างโค้งที่เห็นเด่นชัดที่กระดูกโคนขาซึ่งไม่รับกัน
The next transformative development, a picture-sharing application.การพัฒนาขั้นต่อไป โปรแกรมแชร์รูป
Your tax dollars allow Zomcon new ways to protect our homeland from the zombie threat, giving us more time to relax and be with our families.การพัฒนาซอมคอนด้วยเงินภาษีของคุณ จะช่วยป้องกันเมืองของเราจากมหันตภัยซอมบี้ได้ ให้พวกเราได้มีเวลาพักผ่อน อยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น
Any major developments aboard Destinyการพัฒนาที่ยั่งยืนบนยานDestiny
A housing development.การพัฒนาที่อยู่อาศัย
Breakthroughs on the the other sideการพัฒนาที่เปลี่ยนโลกของอีกฝั่งนั้น
This development launched the visual equivalent of an arms race.การพัฒนานี้เปิดตัวเทียบเท่าภาพ การแข่งขันทางด้านอาวุธ
New product development, you know. And then some grown up stuff.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น่ะ แล้วก็การขยายกิจการ
But it's imagination that breaks the trail before reason enters.การพัฒนารายละเอียด ของวิธีที่อาจจะเกิดขึ้น แต่มันเป็นจินตนาการ
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว!
Tech development is the future.การพัฒนาเทคโนโลยี คืออนาคต
Evolution is an imperfect and often violent process.การพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์แบบ และส่วนมากจะรุนแรง
The first breakthrough was to discover that there's no correlation between what a heptapod says and what a heptapod writes.การพัฒนาเป็นครั้งแรกที่พบว่าไม่ มีความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งที่ เฮพทะพอด กล่าว และสิ่งที่ เฮพทะพอด เขียน
Now recent advances in dna sequencingการพัฒนาเร็วๆนี้ ในเรื่องการจัดเรียง DNA
The infrastructure to develop and test biological weapons.การพัฒนาและทดสอบอาวุธชีวภาพ
(Inhales deeply) Taking it slow and drinking it quickly.การพัฒนาไปอย่างช้าๆ ดื่มให้หมดอย่างเร็วเลยนะ
Some urban development nonsense.การพัฒนาไร้สาระในเมือง
Freedom Road symbolizes development here.{\cHFFFFFF}ถนนอิสรภาพสัญลักษณ์ การพัฒนาที่นี่
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ;
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา
"Tanis development proceeding."ดำเนินการพัฒนาทานิส.
What if there were some mistake and the progression went wrong, and something like an amoeba were given power like a human's?ถ้าที่นั่นมีการผิดพลาดบางอย่าง และการพัฒนาที่ผิดทาง และบางสิ่งเหมือนเช่นอมีบา เป็นตัวให้พลังงานเช่นเดียวกับมนุษย์ล่ะ?
When I think of what I might have accomplished... with a human subject.ถ้าเพียงแต่หามันเจอได้สำเร็จล่ะก็ โครงการพัฒนามนุษย์อาจประสบความสำเร็จ
It works with a human subject, Timms.โครงการพัฒนาศักยภาพมันได้ผล ทิมส์
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป
Since then, he kind of developed a speech impediment.ตั้งแต่นั้นมาเขาชนิดของการพัฒนาพูดติดอ่าง
You know, it was kind of progressive, organic, do-it-yourself, private school.เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาอวัยวะ ช่วยตัวเอง เป็นโรงเรียนเอกชน
An entire game system that cost 38 million to develop.ระบบเข้าเกมราคา 38 ล้านดอลล่าร์ในการพัฒนา
That's a charming new development.น่าสนใจนี่ การพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่
I have some ideas on how we can improve the girls' soccer team.หนูมีไอเดียใหม่ๆกับการพัฒนา การแข่งทีมฟุตบอลหญิงน่ะค่ะ ดี!
One has read that there have been NDR upgrades.ตนทราบว่ามีการพัฒนาเอ็น.ดี.อาร์แล้ว
Surely there's no concern performing these modifications on an old-style robot?ไม่พิจารณาการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นเก่าแล้ว
This is another upgrade.นี่คือการพัฒนาอีกขั้น
It's considerably more than an upgrade.นี่มันมากกว่าการพัฒนานะ
So the result is quickly?การฝึกก็จะได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
That's just one of the many improvements I've made to g2.0.นี่เป็นหนึ่งในการพัฒนาที่ฉันทำ ในจี2.0
Open the entire West to development. I'm based in El Paso.เปิดเขตตะวันตกเพื่อการพัฒนา ผมประจำอยู่ที่เอล ปาโซ่

การพัฒนา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพัฒนา
Back to top