ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การผ่อนให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การผ่อนให้*, -การผ่อนให้-

การผ่อนให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผ่อนให้ (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การยืดหยุ่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cool Downการผ่อนให้เย็นลง [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การผ่อนให้
Back to top