ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทุบตี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทุบตี*, -การทุบตี-

การทุบตี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทุบตี (n.) beat See also: hit, bang, knock, strike
English-Thai: HOPE Dictionary
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
battering (n.) การทุบตีอย่างรุนแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The autopsy confirmed she had severe internal bleeding, due to the bludgeoning.การชันสูตรยืนยันว่าเธอมีเลือดตกในหลายแห่ง ระหว่างการทุบตี
Took a vicious beating.เขามีการทุบตีที่รุนแรง
Did I want the beatings to stop?อยากให้การทุบตีหยุดลงไหม?
Got into a big fight with a camper and ended up beating him to death.เคยทะเลาะวิวาทกับคน ที่เข้าไปตั้งค่ายพักแรมในป่า และจบลงด้วยการทุบตี เขาจนถึงแก่ความตาย
No one would deliver a beating so... carefully.คงไม่มีใครทำการทุบตีได้ทีเดียว ดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆ
Kicked out of 3 middle schools, one time for beating a kid into a coma.โดนไล่ออกจากโรงเรียนม.ต้น 3 ครั้ง ครึ่งนึงจากการทุบตีเด็ก จนโคม่า
Okay, so smashing the, uh -- the rent-a-cop -- that -- that was on purpose, but the rest of them -- what, is that just collateral weird?ถ้างั้น การทุบตีตำรวจ ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำ แต่พวกที่เหลือ เป็นเพียงส่วนประกอบแปลกๆ เท่านั้น คงงั้น
Half of those, that's gonna be someone asking for directions to Starbucks or how to baste a turkey.ครึ่งหนึ่งของผู้ที่จะเป็นคน ถามหาทิศทางไป Starbucks หรือวิธีการทุบตีไก่งวง.
There's no signs of any splintering or impact.ไม่มีร่องรอยใดๆ ของการแตกหักหรือการทุบตีใดๆ
The subsequent string of beatings, bombings, and murders, effectively put an end to the power of the KKK in Tampa.เกิดการทุบตี ระเบิด และฆาตกรรมตามมาต่อจากนั้น จนทำให้กลุ่มเหยียดผิวในแทมปา หมดอำนาจไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทุบตี
Back to top